bilde

Trenger 1.000 nye bussjåfører hvert år

Innen 2030 må det rekrutteres opp mot 14.000 nye bussjåfører for å dekke transportbehovet i Norge, viser en ny rapport.

Rapporten «Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten» er utarbeidet av Urbanet Analyse AS på oppdrag fra NHO Transport.

Oppdraget gikk ut på å skaffe et best mulig dokumentert grunnlag for å tallfeste behovet for bussjåfører i dag og de nærmeste 15 årene. Beregningene tar høyde for faktorer som naturlig avgang, befolkningsvekst og økt satsing på kollektivtransport, skriver NHO Transport.

– Viktig budskap
Urbanet Analyse har blant annet gjennomført to spørreundersøkelser blant NHO Transports medlemsbedrifter, med formål å kartlegge dagens sjåførstatus og bransjens erfaringer med rekruttering av bussjåfører de siste årene. 

– Bransjen kan tilby jobb til rundt 1.000 nye dyktige bussjåfører årlig. Dette er et viktig budskap til unge som skal velge utdanning, og til voksne kandidater som ønsker omskolering eller annet yrke, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Kraftig pensjonsavgang
Hovedfunnet er at det vil være et stort behov for bussjåfører i framtiden:

  • Bussjåføryrket domineres av eldre menn, to av tre er over 50 år og kun fem prosent er under 32 år. Det betyr at det vil bli en kraftig pensjonsavgang i nær framtid.
  • Forventet befolkningsvekst vil medføre økt etterspørsel etter kollektivtransport.
  • Hvis det politiske nullvekstmålet om at all vekst i reisebehovet i byene skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk skal oppfylles, vil det kreve en kraftig utvidelse av kollektivtilbudet.
  • Med en samlet virkemiddelpakke med både restriksjoner og positive virkemidler for nullvekstmålet betyr dette at det trenges 1.000 nye bussjåfører årlig – til sammen 14.000 fram mot 2030.

Ny teknologi
Som YrkesBil har omtalt testes førerløse busser allerede ut i flere norske byer, deriblant hos Kolumbus i Stavanger. Derfor er selvsagt betydningen av ny teknologi også berørt i analysen av sjåførbehovet.

NHO mener dette foreløpig er mest aktuelt for små matebusser inn mot et kapasitetssterkt kollektivsystem.

«Dersom 10 prosent av bussene blir selvkjørende vil det redusere det estimerte sjåførbehovet med kun 1.000 sjåfører fram mot 2030», skriver NHO Transport.

PS. NHO Transport og noen av medlemmene deres har laget en fin og informativ side om bussjåfør-yrket. Sjekk ut busslappen.no.


BILDETEKST: Ingunn O. Ellis (f.h.) og Maria Amundsen fra Urbanet Analyse AS overleverer rapporten ”Framtidig behov for sjåførrekruttering til kollektivtransporten” til Jofri Lunde i NHO Transport. Foto: Marit Grøttheim/NHO Transport

pic