bilde

Danmark innfører løyveplikt for varebiltransport

Fra 1. juli neste år innfører Danmark løyveplikt for varebiler som brukes til transport av gods.

De nye reglene innebærer at varebiler på over 2.000 kilo, til og med 3.500 kilo, som brukes til å frakte eget eller andres gods med en samlet vekt på over 11 kilo per stykkgods, vil være omfattet av «godskørselsloven».

Det vil si at de defineres som løyvepliktige, opplyser danske Færdselsstyrelsen.

Nye krav til eiere og sjåfører
Per i dag er godstransport med varebiler et uregulert område, akkurat som i Norge, og danske medier har lenge rapportert om «ville tilstander» når det gjelder bruk av varebiler i godstransporten.

I konkurranse mot lastebiler som er underlagt strenge regler for løyve, utdanning og kjøre- og hviletider kan varebiler brukes nærmest uten restriksjoner.

Endringene som innføres i Danmark 1. juli neste år medfører dermed en betydelig innskjerping av regelverket, som blant annet innebærer nye krav til både varebileiere og -sjåfører som skal drive godstransport mot vederlag.

De må i løpet av de seneste ti årene ha gjennomført en varebileierutdannelse som avsluttes med en skriftlig prøve, de skal ha en løyvegaranti på minst 13.500 danske kroner, ingen utestående gjeld til det offentlige på mer enn 50.000 kroner, samt plettfri vandel.

Innehaver av et varebilløyve som ansetter sjåfør plikter også å sikre at sjåførens lønns- og arbeidsvilkår følger de bestemmelser som er fastsatt i en av de kollektive overenskomstene for yrkessjåfører.

Reglene gjelder i første omgang virksomheter registrert i Danmark, men kabotasjereglene vil å også gjelde for utenlandske varebiler som frakter gods mot vederlag. Dermed har også utenlandske varebilsjåfører krav på samme lønns- og arbeidsvilkår som danske sjåfører når de utfører oppdrag i Danmark.

Mener Norge bør følge etter
I Norge har Norges Lastebileier-Forbund lenge etterlyst lignende regulering av godstransport med varebiler, og forbundet opprettet i 2015 en egen varebilgruppe.

Nå mener NLF-direktør Geir A. Mo at Norge bør følge den danske modellen.

– Prinsipielt sett er det ingen forskjell på om en utfører godstransport med lastebiler eller varebiler. Vi har foreslått at det innføres et forenklet løyve på lik linje med denne danske ordningen, samt at det innføres et eget løp i videregående skole rettet mot varebiltransport, sier han til lastebil.no.