bilde

LUKS saksøker Oslo kommune

– Vår tålmodighet er definitivt slutt. Prosessvarsel ble sendt Oslo kommune for noen uker siden, og stevning vil bli levert i første halvdel av august, sier Sven Bugge, daglig leder i Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS).

– Vi kan ikke akseptere hvordan arbeidsforholdene forverres mer og mer for distribusjonssjåfører som gjør en jobb for oss alle i det offentlige rom, legger han til.

– Den utviklingen vi nå ser, startet etter byrådserklæringen i 2015. Her var prosjektet «Bilfritt byliv» et element. Dette hørte først hjemme under byråd for miljø og samferdsel, men ble etter et års tid flyttet til byråd for byutvikling, og er siden da blitt til et program som er under gjennomføring, sier Bugge (til høyre på bildet) videre.

Da man begynte å utarbeide planer for Bilfritt byliv, ble det opprettet en rekke kontaktgrupper som kunne ha meninger omkring dette – blant annet LUKS.

– Vi måtte få klarlagt kommunens policy for arbeidsmiljø for distribusjonssjåfører innenfor dette konseptet, og sendte inn våre spørsmål skriftlig – men uten respons.

– I dag kan vi se tilbake på en tre år lang lidelseshistorie der vi jevnlig har etterlyst svar, men uten å få noe, sier Bugge sammen med Jürg Berger (til venstre), som er fagsjef logistikk.

Det har heller ikke hjulpet å gå helt til topps:

– Vi hadde møte med Raymond Johansen i september i fjor, men heller ikke fra ham har vi ennå fått svar – og nå er det gått ni måneder siden da.

– Hva er egentlig ankepunktet deres?

– Tidlig i prosjektfasen presiserte vi at kommunen har et samordningsansvar når den endrer betingelsene så sterkt for vareleverandørene, og spesielt der problemene blir aller størst. I denne sammenhengen mener vi at kommunen har brutt både arbeidsmiljøloven, arbeidsplassforskriften og byggherreforskriften, og dette har de altså i løpet av tre år ennå ikke gitt svar på.

– Underveis i prosessen har vi gjentatte ganger prøvd å påvirke prosjektet gjennom byråd for miljø og samferdsel og programmet gjennom byråd for utvikling. Noen detaljer har vi fått dem til å gå med på, mye annet uten hell.

Resultatet ble til slutt at LUKS måtte engasjere advokat, og dette førte til levering av prosessvarsel.

– Til dette fikk vi i alle fall svar, der kommunen mener at de ikke har et slikt samordningsansvar, og tar forbehold om å studere prosessvarselet nærmere «i løpet av august», sier Bugge og Berger.

– Etter så lang tid uten konstruktive tilbakemeldinger er vi ikke villige til å vente på dette, og stevningen leveres til Oslo tingrett i første halvdel av august.

– Får vi ikke nå en positiv tilbakemelding, må domstolene nødvendigvis avgjøre denne saken. Resultatet vil være avgjørende for hvordan det offentlige kan behandle sjåfører som gjør jobben sin i det offentlige rom, understreker de. LUKS har selv gått opp ruter for varelevering i Oslo sentrum som dokumentasjon.

– Bransjestandard for varelevering presiserer at det skal være maksimalt 50 meter fra lovlig biloppstillingsplass til leveringssted for varen. I dette ligger selvsagt at det helst bør være kortere, sik at maks-grenser ikke blir normalen, mens kommunens syn er at alt innenfor 50 meter er OK. Dermed ignorerer kommunen, mot bedre vitende, den negative effekten av summasjon av belastning, sier LUKS.

– Vi har sett på området rundt rehabiliteringen av Storgata, og hva som vil bli situasjonen der. Allerede er det i Stenersgata, Chr. Kroghs gate og noen tilstøtende gater, med ett eneste unntak – Flyvefisken butikk – for alle aktuelle firmaer i området mellom 120 og 220 meter å gå mellom nærmeste lovlige biloppstillingsplass og varemottakene.

– Dette er helt hinsides langt utenfor enhver norm, og innebærer kort sagt at alle vareleveringsforhold i området er ulovlige. Dette mener vi er et resultat av at kommunen ikke har tatt det samordningsansvaret kommunen etter vår mening helt klart har, slår LUKS fast.

– Fortauet blir ofte eneste løsning for distribusjonsbilene. Dermed presses myke trafikanter, inkludert barnevogner og folk med begrenset bevegelsesevne ut i kjørebanen, der det svært mange steder nå blant annet befinner seg anleggsmaskiner og fremkommeligheten er begrenset, legger Jürg Berger til.

Vi har forelagt saken for Oslo kommune for kommentar. Byrådssekretær i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Sindre Buchanan svarer slik:

– Vi er opptatt av at varelevering og annen nyttetransport skal frem, og at det skal skje på en trygg måte. Dette jobbes det løpende med. Vi har mottatt et prosessvarsel fra LUKS (Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter), som mener at kommunen har et samordningsansvar etter arbeidsmiljøloven for de som leverer varer i byen. Dette forventer vi å svare på i august.

– Tidligere har vi gitt tilbakemelding om at vi er uenige med LUKS om at kommunen har et slikt samordningsansvar.

– Kommunen har hatt mye dialog med LUKS, blant annet om tilrettelegging i enkelte byggeprosjekter og andre endringer i sentrum. Når vi i arbeidet med å skape mer plass til mennesker i sentrum har fjernet ordinære parkeringsplasser, har det blitt mer plass både til varelevering, HC-parkeringsplasser, sitteplasser og andre ting som skaper byliv, skriver Buchanan.