[]
[] [bilnorge.no] []

Slår alarm om slangeforbindelser i bremsesystemet etter dødsulykke


Brede Høgseth WardrumHavarikommisjonen mener at verkstedbransjen og lastebileiere bør ha økt oppmerksomhet på regelmessig ettersyn og vedlikehold på slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger.

Bakgrunnen for at Statens Havarikommisjon for Transport nå kommer med totalt fire sikkerhetstilrådninger til Statens Vegvesen, Norges Bilbransjeforbund og Norges Lastebileier-Forbund, er en dødsulykke på E18 vestgående ved Asker 13. mai 2019.

Hendelsen startet med at et vogntog fikk driftsstans i midtre kjørefelt. Deretter inntraff en fatal ulykke etter cirka 20 minutter, da en personbil kjørte inn i tilhengeren. Både fører og passasjer i personbilen omkom.

Havarikommisjonen har avdekket at vogntogets driftsstans oppstod på grunn av et slangebrudd i de fleksible bremseslangene mellom bil og tilhenger.

Undersøkelsen viste at slangen var en oljeslange som hadde flere skjøter, og at den ikke var godkjent for trykkluftssystemet.

Tilhengeren var godkjent etter PKK cirka to uker før driftsstansen. Inspeksjon av at slanger er av godkjent type var imidlertid ikke et kontrollpunkt, og det er heller ikke et vurderingspunkt om eventuelle skjøter er i strid med fabrikantens anvisning.

Havarikommisjonen mener nå at verkstedbransjen og lastebileiere bør ha økt oppmerksomhet på regelmessig ettersyn og vedlikehold på slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger. Den årlige periodiske kjøretøykontrollen har også et forbedringspotensial, og det gis tre sikkerhetstilrådinger innen dette området.

Undersøkelsen har dessuten vist at begrenset tilgang på variable skilt i området gjorde at driftsstansen ikke ble varslet til trafikantene. SHK mener at Statens vegvesen bør vurdere å øke bruken av overvåkingskamera og trafikkinformasjon, for å redusere ulykkesrisiko ved driftsstans og andre uforutsette hendelser på høytrafikkerte veier. Det gis også en sikkerhetstilråding innen dette området.

Slik beskriver Havarikommisjonen hendelsesforløpet:

«Under kjøring på E18 vestover oppstod teknisk svikt på en slange som forsyner tilhengernes bremsesystem med trykkluft. Dette resulterte i at tilhengerens automatiske bremsesystem koblet inn med maksimal bremsekraft, og det var derfor ikke mulig for fører å kjøre videre.

Driftsstansen inntraff på en strekning med tre kjørebaner, i midtre felt i vestgående retning og under relativt høy trafikkmengde. Høyre felt var et påkjøringsfelt.

Undersøkelsen har vektlagt de bakenforliggende forhold som førte til at det automatiske bremseanlegget på tilhengeren koblet inn under kjøring og trafikantinformasjon på strekningen.

Funn viste at driftsstansen oppstod grunnet et slangebrudd i de fleksible bremseslangene mellom bil og tilhenger, og at trykkluftforbindelsene i dette området kan være sårbare for ytre påkjenninger under normal drift.

Slangen, som var en del av tilhengerens bremsesystem, var ifølge leverandøren designet for transport av olje og var skjøtet flere steder. Det var innvendige sprekker ved siden av det gjennomgående bruddet.

Den aktuelle oljeslangen hadde også andre egenskaper, og var mindre fleksibel enn godkjente slanger som er beregnet for trykkluft.

Tilhengeren var nylig godkjent etter periodisk kjøretøykontroll (PKK) uten at dette ble avdekket, og Havarikommisjonen mener at det er forbedringspunkter for PKK på dette området.

Havarikommisjonen mener at kombinasjonen av tett trafikk i høy hastighet, samt vogntogets plassering over tid, utgjorde en betydelig ulykkesrisiko fordi kravet til oppmerksomhet på denne veien ble vesentlig skjerpet. Undersøkelsen har vist at begrenset tilgang på variable skilt i området gjorde at driftsstansen ikke ble varslet til trafikantene.

SHK mener at Statens vegvesen bør vurdere å øke bruken av overvåkingskamera og trafikkinformasjon, for å redusere ulykkesrisiko ved driftsstans og andre uforutsette hendelser på høytrafikkerte veier».

Hele rapporten fra Havarikommisjonen kan lastes ned her (PDF).


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: