[]
[] [bilnorge.no] []

Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler


Brede Høgseth WardrumTransportarbeidet utført med utenlandske lastebiler i Norge gikk ned 3,2 prosent fra 2018 til 2019. Samtidig øker kabotasjekjøringen og polske lastebiler øker stadig markedsandelen.

Dette viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikken viser at det samlede transportarbeidet ved kjøring til, fra og innen Norge med utenlandske og norske lastebiler utgjorde i alt 30,1 milliarder tonnkilometer i 2019.

Av dette utgjorde transportarbeidet utført med utenlandske lastebiler 8,8 milliarder tonnkilometer. Det er 3,2 prosent mindre enn i 2018.

Norske biler fraktet mindre
Ifølge SSB stod norske lastebiler for 19,4 milliarder tonnkilometer ved kjøring i Norge, og 1,9 milliarder mellom Norge og utlandet.

Utenlandske lastebilers andel av transportarbeidet på vei i 2019 var 29,2 prosent mot 29,9 i 2018. Norske lastebiler fraktet nesten 244,2 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2019. Det er 4,2 prosent mindre enn i 2018.

Av all innenlands og utenlands godstransport utgjorde de utenlandske lastebilenes andel kun 4,6 prosent i 2019. Året før var andelen nesten den samme, 4,5 prosent.

Andelen polske biler øker
Svenske lastebiler transporterte i alt 3,1 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2019, omtrent det samme som i 2018.

Polske lastebiler øker stadig markedsandelen og var med sine 2,6 millioner tonn gods nest størst blant utenlandske lastebiler som kjørte til, fra og i Norge i 2019. Lastebiler fra baltiske land fraktet til sammen 3,3 millioner tonn gods mot 3,2 i 2018.

For transportarbeidet ser bildet litt annerledes ut. Det er polske lastebiler som utfører mest transportarbeid med sine 2,4 milliarder tonnkilometer til, fra og innen i Norge i 2019.

Mindre tredjelandskjøring
Utenlandske lastebiler fraktet 7 prosent mindre gods mellom Norge og et annet land enn bilens hjemland i 2019. 44 prosent av godset som ble fraktet mellom Norge og utlandet, var tredjelandskjøring.

Transportarbeidet i forbindelse med tredjelandskjøring med utenlandske biler utgjorde i alt 4,6 milliarder tonnkilometer i 2019, 0,3 milliarder tonn mindre enn i 2018. De utenlandske bilene stod for 51,8 prosent av transportarbeidet med lastebil i forbindelse med tredjelandskjøring i 2019.

Øker kabotasje i Norge
Fra 2018 til 2019 økte kabotasje med utenlandske lastebiler målt i tonn og tonnkilometer i Norge med henholdsvis 14,7 og 3,3 prosent.

Og da snakker vi om den lovlige, registrerte kabotasjekjøringen. Eksakte tall for hvor mye ulovlig kabotasje som utføres finnes naturligvis ikke.

Selv om dette er en økning fra året før, utgjorde kabotasjetransport fortsatt bare beskjedne 0,6 prosent av den innenlandske transporten med lastebil målt i tonn, og 3,2 prosent målt i tonnkilometer.

Mest kabotasjekjøring i Norge hadde lastebiler fra baltiske land. Andelen kabotasje av den samlede transportmengden til baltiskregistrerte lastebiler var på 39,7 prosent. De polskregistrerte lastebilene hadde en andel på 15,7 prosent i 2019.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: