KAN FÅ STØTTE: Nå kan eiere av elektriske tunge kjøretøy søke Enova om støtte til investering i ladeinfrastruktur.

Ny støtteordning for bedrifter som vil etablere ladestasjon for tungbiler

Enova lanserer et program for utbygging av ladestasjoner for tunge kjøretøy. Støtteprogrammet skal være konkurransebasert med fire årlige frister de neste to årene.

Lanseringen av støtteprogrammet skjer samtidig som regjeringen la frem sin nasjonale ladestrategi, med planer for utbygging av ladeinfrastruktur i årene fremover.

For å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy tilbyr Enova nå et tidsavgrenset (to år) støtteprogram rettet mot utbygging av dedikert ladeinfrastruktur.

Dette gjelder virksomheter som skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy.

«Støtten skal stimulere til økt innfasing av tunge elektriske kjøretøy ved å redusere barrieren for investering og dermed øke konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet», skriver Enova.

Ikke offentlig tilgjengelig

For å delta i konkurransen om støtte må prosjektet gjelde etablering av dedikerte DC-ladere for tunge kjøretøy på norsk territorium med minimum 50 kW effekt.

Dette innebærer at infrastrukturen skal etableres for en eller flere forhåndsidentifiserte virksomheter og deres behov.

Infrastrukturen skal ikke være offentlig tilgjengelig, men kan tilrettelegges for bruk også av andre enn de forhåndsdefinerte virksomhetene på markedsmessige vilkår i tilfeller hvor dette er hensiktsmessig.

Ladestasjonen skal utformes med tilstrekkelig areal for bruk av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i kjøretøyregisteret.

Kostnader for nettilknytning inkludert anleggsbidrag kan inngå i prosjektkostnadene. Det samme kan integrerte batterier.

Løsninger for fleksibilitet i energi- og effektbruken fra strømnettet vil kunne gi reduserte kostnader i driftsfasen.

OsloBuss sitt ladeanlegg, som YrkesBil tidligere har omtalt, er et eksempel på bruk av batterier og smart styring for å utnytte tilgjengelig nettkapasitet.

Må driftes i minst fem år

Eventuell inkludering av integrerte batterier må vurderes ut fra forvent behov og mulighet for fleksibilitet.

Laderne skal være ferdig utbygd og i drift innen 18 måneder etter vedtak fra Enova og skal driftes på omsøkt lokasjon i minst 5 år.

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy kan søke om støtte.

Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i laderen som kan søke om støtte. Den som investerer er altså utleieselskapet eller leasingselskapet.

Enova støtter ikke ladere til busser i offentlig støttet trafikk.

Ladere til anleggsmaskiner støttes ikke. Laderne skal primært brukes av tunge kjøretøy over 3,5 tonn registrert i kjøretøyregisteret og skal driftes på omsøkt lokasjon i minst 5 år.

Konkurranse

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter støtteintensitet i kr/kW, beregnet som omsøkt støtte delt på ladestasjonens totale kapasitet.

Søknadene som rangeres høyest i hver runde med konkurranse, innvilges støtte og det bør derfor søkes om minste beløp som skal til for å gjennomføre prosjektet. Det kan maksimalt søkes støtte om inntil 40 % av godkjente kostnader, oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Følgende søknadsfrister gjelder for 2023:

31. januar kl. 12.00

2. mai kl. 12.00

4. september kl. 12.00

5. desember kl. 12.00

Powered by Labrador CMS