bilde

Anbefaler strengere rutiner og kontroll etter brann i hybridbusser

Havarikommisjonen kommer med sikkerhetstilrådninger om elsikkerhet til produsenten og myndighetene etter bussbrannene i Bærum.

Klokken 02.40 natt til 25. januar i år oppsto det brann i fire hybridbusser tilhørende Nettbuss, som sto parkert på et parkeringsanlegg i på Bekkestua i Bærum.

Brannen startet i en av bussene, og den spredte seg til ytterligere tre busser. Ingen personer ble skadet. 

Nå har Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) lagt frem sin rapport og konklusjon etter hendelsen. 

Stod til lading

Alle bussene som brant var av typen Volvo 7900 Hybrid, første gang registrert i 2013 og eid av Nettbuss AS. De var konstruert med en dieselmotor på 177 kW og en elmotor på 120 kW. Elmotoren ble drevet av litium-ion-batterier som kun ble ladet av overskuddsenergien når bussen var i drift.

Bussene stod til lading og var koblet til eksternt strømanlegg med 230 V nettspenning. Den eksterne strømtilførselen forsynte bussenes kupévarmeanlegg, dieselmotorens vannvarmer, ladning av startbatterier til bussen, samt en varmekabel for utvendig oppvarming av litium-ion-batteriene. 

Undersøkelsen påviste ifølge SHT at irr, varmeutvikling, krypstrømmer og serielysbue mest sannsynlig hadde medført brann i skjøteleddet (T-stykket) bak 309-støpselet som var plassert i bussens front.

«Slitasje i koblingspunkt og smøring av kontakter tyder på at sikkerhetsoppfølgingen av dette utstyret var mangelfullt, både fra busseierens og brukernes side. Ledningsnett, koblingspunkter og skjøteledd og forbrukere til sammen, utgjorde ett marginalisert anlegg. I tillegg var skjøteledd bak 309-støpselet i fronten feilaktig fabrikkplassert i et korrosivt miljø», heter det i rapporten.

To tilrådninger
SHT kommer med to sikkerhetstilrådninger, som følge av bussbrannene. 

Den første tilrådningen er til Volvo Bus Corporation:

«Undersøkelsen av brannen i bussene på Furubakken ved Bekkestua den 25. januar 2016 har vist at den elektriske 230 V installasjonen i bussene med vern, skjøteutstyr og DEFA-ledningssystem ikke var tilpasset den tilkoblede effekten på 3900 watt. Kombinert med feil montasje oppsto det brann i dette anlegget under ladning.

Det var ikke framlagt noen samsvarserklæring som dokumenterer at denne montasjen var i henhold til forskriftene. Selv om ingen offentlig myndighet har etterspurt denne ved godkjenning eller kontroll av bussene, er utarbeidelsen av dokumentet viktig for å ivareta kvalitet og sikkerhet ved slike montasjer samtidig som det oppfyller et forskriftskrav.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Volvo Bus Corporation forbedrer sine rutiner ved montasje av utstyr som er underlagt elsikkerhetsforskriftene og dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt gjennom samsvarserklæring».

Den andre tilrådningen er til Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

«Undersøkelsen av brannen i bussene på Furubakken ved Bekkestua den 25. januar 2016 har vist at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ikke ser behov for å føre spesielt tilsyn og oppfølging med 230 V utstyr som pluggbare systemer i kjøretøy. Dette selv om det er krav om samsvarserklæring etter forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Bilforskriften, som forvaltes av Statens vegvesen, dekker ikke 230 V anlegg for ekstern tilkobling i kjøretøy, og gir ingen krav om myndighetstilsyn av slike anlegg. Kravet om samsvarserklæring følges derfor ikke opp av noen myndighet. SHT vurderer på bakgrunn av det ovennevnte at montering og oppfølging av 230 V utstyr i kjøretøy ikke dekkes i tilstrekkelig grad av offentlig godkjenning, tilsyn eller kontroll.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forbedrer og samordner godkjenning og kontroll av utstyr for ekstern strømforsyning i kjøretøy».

Du kan laste ned og lese hele rapporten fra Havarikommisjonen her.