NYTT: Fra 1. januar 2024 vil det kun være tillatt for utenlandske busselskap å utføre persontransport på norske veier i perioder på maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.

Strammer inn kabotasjereglene

Regjeringen vil sikre tydelige rammer for lovlig persontransportkabotasje i Norge.

– Regjeringen ønsker å sikre konkurranse på likere vilkår i turbussnæringen og redusere bruken av lavtlønnede utenlandske sjåfører i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Regjeringen har derfor besluttet å innføre det de omtaler som «en klar tolking av hva som er tillatt persontransportkabotasje i Norge». 

Fra 1. januar 2024 vil det kun være tillatt for utenlandske busselskap å utføre persontransport på norske veier i perioder på maksimalt 20 dager sammenhengende, og maksimalt 30 dager totalt per kalenderår.

Endringen er en del av regjeringens oppfølging av Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren, og gjør konkrete tiltak for å definere midlertidig persontransportkabotasje.

Kabotasje er transport mellom to steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme. 

STRAMMER INN: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

EØS-reglene åpner for at transportører fra EU/EØS-land kan utføre kabotasje med turbuss på midlertidig basis, men begrepet «midlertidig» er ikke nærmere definert.

– Uten en klar grense for hva som er tillat innenfor grensen av «midlertidig» kabotasje er det vanskelig å håndheve bestemmelsen. Det er derfor viktig at vi raskt får på plass en ramme for hva som er lovlig kabotasje i Norge. Med klare rammer for når utenlandske busselskap kan utføre innenlands transport i Norge bidrar vi til like konkurransevilkår og unngår sosial dumping, sier Nygård.

Samferdselsdepartementet er oppmerksomme på at Kommisjonen har stevnet Danmark for EU-domstolen for deres nasjonale tolking av hva som er midlertidig kabotasje.

Fra norsk side følger departementet denne saken tett, og vil intervenere i saken til fordel for Danmark og argumentere for at det er nasjonalt handlingsrom på området.

Powered by Labrador CMS