– Viktigere med utbedringer enn nye veier

I sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP) tar Yrkestrafikkforbundet til orde for at man heller bør ta inn vedlikeholdsetterslepet og utbedre dagens veinett, framfor å sette i gang nye, store veiprosjekter.

Publisert

– Når man kjører langs norske veier, særlig i distrikts-Norge, merkes vedlikeholdsetterslepet på veinettet tydelig, sier forbundsleder Jim Klunges i Yrkestrafikkforbundet. Forbundet organiserer bussjåfører og godsjåfører.

Rådgivende Ingeniørers Forening anslo i sin rapport «State of the nation» i 2019 fast at vedlikeholdsetterslepet og oppgraderingsbehov på fylkesveiene er opp mot 600 milliarder kroner. https://www.rif.no/wp-content/uploads/2019/08/Vei.pdf For de kommunale veiene anslo de behovet til om lag 300 milliarder kroner.

– De fleste innspill til NTP, fra kommuner og fylkeskommuner, handler om at man ønsker nye broer, tuneller og motorveier. Men våre medlemmer etterlyser at man i større grad vedlikeholder og utbedrer de strekningene som finnes, sier Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet krever i sitt innspill til NTP at arbeidet med å utbedre ras- og skredutsatte veier forseres. Forbundet ønsker videre at tunellsikkerheten bedres med bedre belysning, veibredde, rømningsveier mv.

– Når det skjer ulykker i tuneller, er ofte yrkessjåfører de første på ulykkesstedet. Derfor ønsker vi også at det i opplæringen av yrkessjåfører legges større vekt på evakuering og håndtering av ulykker og brann i tuneller, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Powered by Labrador CMS