Krever svar på hvordan statsråden vil bekjempe transportkriminalitet

Fremskrittspartiet mener myndighetene må få på plass et helhetlig kontrollansvar for transportkriminalitet, slik som ulovlig kabotasje. Torsdag vil Bård Hoksrud stille samferdselsministeren til veggs om temaet i Stortinget.

Publisert
Bedre kontrollsystemer er noe av det stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) (øverste bilde) og lokalpolitiker i Ullensaker Tommy Stub (Frp) foreslår i kampen mot ulovlig kabotasje. Foto: YrkesBil / Stortinget / Privat
Bedre kontrollsystemer er noe av det stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) (øverste bilde) og lokalpolitiker i Ullensaker Tommy Stub (Frp) foreslår i kampen mot ulovlig kabotasje. Foto: YrkesBil / Stortinget / Privat

«For å bekjempe bruken av ulovlig kabotasje og annen transportkriminalitet, vil Statsråden ta initiativ til en samling av kontrollansvaret for transportkriminalitet, herunder opprettelse av et eget Transportpoliti, samt flytte overtredelser på kabotasjeområdet fra straffekjeden og over til høyere gebyr/bøter?»

Dette er spørsmålet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) får fra Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Bård Hoksrud i morgen.

Hoksrud har sammen med partifelle og lokalpolitiker i Ullensaker, Tommy Stub, utarbeidet interpellasjonen.

I Stortinget er interpellasjon den mest alvorlige av de to spørreordninger som finnes (les mer om det her).

– Jeg vil utfordre statsråden på at vi må få på plass løsninger som gjør at vi får bukt med den ulovlige kabotasjen, og at de useriøse aktørene skjønner at det faktisk har konsekvenser å være useriøs. En ting de skjønner er penger, så det må på plass økonomiske sanksjoner, og vi må ha systemer som gjør at vi kan avsløre ulovlighetene, sier Hoksrud til YrkesBil.

– Hva vil det koste å få på plass slike systemer du nevner, og hvordan vil dere finansiere det?

– Dette er vi usikre på, og dette er noe av det statsråden må se nærmere på. Det vi gjør nå er å utfordre ham på hvordan han tenker og hvordan vi skal komme i gang og få gjort noe med dette. Norge taper mye penger på ulovlig kabotasje og annen transportkriminalitet. Interpellasjonen vår er bare startskuddet, sier Hoksrud.

Tommy Stub har lang fartstid i transportbransjen som sjåfør og i flere lederstillinger. Han kjenner derfor godt til de utfordringene næringen står overfor.

I interpellasjonen skriver Stub og Hoksrud følgende om hvorfor de nå velger å ta opp temaet:

«Transportkriminalitet er et økende problem og ulovlig kabotasje utarmer den norske transportnæringen. Det er usikre tall på hvor stor bruken av kabotasje er i Norge, men tilbakemeldingene og de mange utfordringene vi ser ute på veiene, tyder på en høy andel utenlandske vogntog på norske veier.

Det er mangler ved kontrollsystemet for transportkriminalitet. Ulovlig kabotasje gir useriøse aktører et konkurransefortrinn. Flere ulike etater er tillagt forskjellige kontrolloppgaver som gjør at det mangler et helhetlig ansvar som kan avsløre og bekjempe ofte godt organisert transportkriminalitet».

– Vi mener det må etableres et elektronisk system som kan føre oversikt og kontroll med alle transportører som kjører inn og ut av landet, også norske aktører – slik at det blir konkurransenøytralt. Det blir på samme måte som vi benytter flåtestyringssystemer innen transport- og logistikksektoren for styring og kontroll av verdikjedene, sier Stub til YrkesBil.

– Et slikt system kan fungere på den måten at ved innpassering får alle kjøretøy et unikt ordrenummer og logges i et datasystem, som for eksempel kan kalles GOT (Grenseoverskridende Transporter). Alt samles der. Kjører man ut av landet har man fraktpapirer på eventuelle forsendelser som er kjørt med kabotasje, forklarer Stub, og utdyper videre:

– Her kan fraktsedler skannes, man kan få på plass en kontrollfunksjon som viser at man har sjåfører avlønnet i henhold til regelverket, alle løyver på plass, bilene er EU-godkjent, krysser av for å ha riktige dekk vinterstid og kjettinger på plass. Rett og slett at man har «alt på stell», sier politikeren.

– Hvis en samlaster da skal ha utført et oppdrag må de få oppdragsnummeret fra transportøren. Da kan de sette det på fraktbrevet, og når bilen da passerer ut av grensen har skattemyndighetene i ettertid mulighet til å spore det hele. Når man utferdiger en faktura skal den ha dette sporingsnummeret på og da har man oversikt. Det er egentlig veldig enkelt, sier Stub.

– Hva mener dere er grunnen til at dette ikke fungerer i dag?

– Det er tverrdepartementsutfordringer, fordi dette går på tvers av ulike departementer faller problemene mellom flere stoler. Samferdselsdepartementet sitter med ansvaret for kontroll, men så skal Skatteetaten ha inn pengene og vet ikke hva de skal ha inn eller om de får det inn. Tollvesenet har kontroll inn og ut av grensene. De burde få mer myndighet slik at de kan overvåke mer, sier Stub.

Han mener et slikt system relativt raskt kan iverksettes på samtlige grenseoverganger (tollsteder) til EU, samt fergeanløp.

– Da får vi kontroll også mellom departementene, samt at Statens Vegvesen og UP kan gis tilgang ved kontroller. Dette er en enkel, velprøvd og effektiv måte å få kontroll på, samtidig som man gjør det vanskeligere å utøve transportkriminalitet, sier Stub.

Powered by Labrador CMS