NLF og NHO positive til ny gebyrordning mot kabotasje

– Vi anser dette som et stort steg på veien mot en viktig seier for NLF og alle andre som arbeider for like konkurransevilkår i transportnæringen, sier NLF-topp Geir A. Mo til YrkesBil.

Publisert
POSITIVE: Are Kjensli (t.v.), administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, og Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.
POSITIVE: Are Kjensli (t.v.), administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, og Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sendte Statens vegvesen nylig på høring forslag til endring i yrkestransportloven og forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr. Forslagene gjelder i hovedsak brudd på kabotasjereglene, og maksgebyr er satt til 50.000 kroner.

Både Stortinget og regjeringen ønsker økt bruk av overtredelsesgebyr som reaksjon ved mindre alvorlige overtredelser av regelverket.

"Formålet med forslagene er å styrke politiet og Statens vegvesen sin kontroll- og tilsynsfunksjon med et fleksibelt og effektivt sanksjonssystem som skal stimulere til overholdelse av yrkestransportlovgivningen. Utilstrekkelig håndhevelse kan føre til konkurransevridninger i næringen", heter det i en melding fra Samferdselsdepartementet.

– Regjeringen er opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Dette gjelder både norske og utenlandske transportører. Likevel ser vi at disse reglene ikke blir overholdt. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving av kabotasjereglene gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. Vi mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Har etterspurt lignende ordninger
YrkesBil har spurt NHO Logistikk og Transport, samt Norges Lastebileier-Forbund (NLF), hva de tenker om det nye forslaget.

– Dersom de useriøse aktørene skal lukes ut, er vi avhengige av effektiv kontroll og sanksjonering. Statens vegvesen har etter hvert bygd opp god kompetanse på å avdekke brudd på kabotasjereglene, men de mangler verktøy for å kunne sanksjonere effektivt, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF til YrkesBil.

Han viser til en kartlegging NLF gjennomførte tidligere i år som viste at hele 25 prosent av anmeldte brudd på kabotasjereglene ble henlagt i perioden 2018–2020.

– NLF har lenge tatt til orde for å avkriminalisere og gebyrlegge blant annet brudd på kabotasjereglene. På denne måten kan regelverket håndheves raskt og effektivt, ved at gebyr kreves inn på stedet. Vi er derfor grunnleggende positive til forslaget fra Statens vegvesen, og anser dette som et stort steg på veien mot en viktig seier for NLF og alle andre som arbeider for like konkurransevilkår i transportnæringen, sier Mo, men understreker:

– Når det gjelder alle detaljene og de konkrete gebyrsatsene som er foreslått, må vi komme nærmere tilbake til dette i vårt høringssvar etter at saken er behandlet i organisasjonen.

NHO Logistikk og Transport støtter også forslaget om økt bruk av overtredelsesgebyr når regelverket brytes, for eksempel ved ulovlig kabotasjekjøring.

– Det er positivt at politiet og Statens vegvesen gjennom dette får styrket sin kontroll- og tilsynsfunksjon, noe vi også har tatt til orde for tidligere. Så skal vi huske på at en viktig grunn for å innføre og å tillate kabotasje er å redusere tomkjøring og gjennom det redusere unødvendig utslipp fra veitrafikken. Det er altså den ulovlige kabotasjen fra aktører som tar seg til rette utover gjeldende regelverk som vi vil til livs, sier administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, Are Kjensli, til YrkesBil.

– Allmennpreventiv effekt
Knut Arild Hareide mener forslaget sikrer en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregelverket.

– Det vil være en effektiv håndheving med allmennpreventiv effekt, ved at det ilegges en reaksjon på overtredelsen med en gang den avdekkes og at den som må betale er transportselskapet og ikke sjåføren. Dette vil kunne gi bedre etterlevelse av regelverket og bidra til lik konkurranse, samt bedre trafikksikkerheten, sier Hareide.

Forslagene som er sendt på høring kan du lese i sin helhet her.

Regjeringen har nylig også innført overtredelsesgebyr for blant annet brudd på kjøre- og hviletidsreglene i vegtrafikkloven. Disse reglene trer i kraft fra 1. september 2021.

Powered by Labrador CMS