Store forsinkelser ved lastebilregistrering:
– Situasjonen er kritisk

Statens vegvesens prestisjeprosjekt for mer effektiv registrering av tunge kjøretøy slår sprekker. Saksbehandlingstiden har vært oppe i 17 virkedager, mens fristen er to virkedager. Bransjens tålmodighet er tynnslitt – veivesenet lover rask bedring.

Publisert

– Sett med bransjeøyne må vi si at situasjonen nå er kritisk, sier fagsjef forhandler- og verksteddrift i Norges Bilbransjeforbund (NBF), Knut Martin Breivik (bildet), til YrkesBil.

Statens vegvesens nye ordning med sentralisert dokumentgodkjenning skal etter intensjonen gi økt likebehandling, større grad av forutsigbarhet og mer effektivitet i registreringsprosessen for tunge kjøretøy.

Ordningen, som går under navnet TS0, ble igangsatt som et pilotprosjekt som skulle vare fra januar til mars 2016, men veivesenet valgte å fortsette forsøket over en periode på over ett år, før det ble besluttet å innføre ordningen permanent gjennom 2017 og 2018.

Men det var først i løpet av våren 2019 at alle trafikkstasjoner og bransjeaktører var innlemmet i systemet, og det var da problemene begynte å melde seg. Veivesenet har selv satt fristen for dokumentbehandlingen til to dager, men denne har de vært langt unna å overholde i sommer.

– Gjennomgående gode erfaringer med pilotprosjektet gjorde at utrulling ble iverksatt regionvis. I en tidlig fase var behandlingstiden i TS0 innenfor to virkedager, gjerne med god margin. Men etter hvert som man har koblet på flere regioner, så har man utover våren i år erfart at behandlingstiden har økt betydelig, forteller Breivik.

BAKGRUNN: Grønt lys for raskere registrering

– Sprekker fullstendig
I sommer har saksbehandlingstiden for dokumentkontroll vært oppe i 17 virkedager, noe YrkesBil også får bekreftet fra Statens vegvesen

– Når det da, for enkelte regioners vedkommende er lang ventetid før man får vist bilen i hall, så sprekker det fullstendig i forhold til ett av målene med TS0, nemlig forutsigbarhet på tid, sier Breivik.

Han påpeker at når alle forhandlere skal inn i samme spor kan noe fleksibilitet som eventuelt har vært til stede under «gammel» ordning reduseres.

– Bransjen må nok også ta inn over seg at det fortsatt for noen er noe vei å gå i forhold til at dokumenter som sendes inn er i tråd med hva som kreves, dette er noe det jobbes med fra bransjens side, sier Breivik.

Store konsekvenser
YrkesBil har snakket med lastebilforhandlere som melder om at forsinkelsene medfører store konsekvenser for dem selv, for påbyggere og transportører som venter på nye biler.

Dette bekreftes av Breivik som oppsummerer noen av de mest alvorlige konsekvensene for bransjen og deres kunder ved forlenget behandlingstid:

  • Lengre ståtid for nye biler og ditto belastning på kredittlinjer, noe som for mange er svært krevende
  • Uforutsigbarhet i forhold til leveringstid og misfornøyde kunder
  • Kunder som ikke får startet kjøring i henhold til kontrakt – kan være skjebnesvangert
  • Økt kilometerbelastning og slitasje på innbyttebiler
  • Utstrakt bruk av låne/leiebiler
  • Lastebiler tar mye plass og forsinkelser skaper opphopning av biler hos forhandlere

Han understreker at dialogen med veivesenet fortsatt er god, men forventer at etaten tar betydelige grep for å løse utfordringene.

– Bransjen er nok av den oppfatning at det er lagt et for lavt volum og ditto kapasitet til grunn ved dimensjonering av TS0. En liten titt på Nasjonal Transportplan tyder vel på at det må mange nye lastebiler på veien, fortrinnsvis norske, i årene som kommer, sier Breivik.

Slik vil de løse problemene
Avdelingsdirektør Espen Andersson i Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøyavdelingen, Seksjon for kjøretøy, sier han har forståelse for frustrasjonen bransjeaktørene opplever som følge av forsinkelsene.

– Vi forstår at tålmodigheten i bransjen nå begynner å ta slutt. Den senere tid har vi foretatt en rekke grep for å løse de utfordringene vi opplever, og jeg håper bransjen nå ser og opplever at vi er i ferd med å få ting på rett spor, sier Andersson til YrkesBil.

Han viser til at saksbehandlingstiden i starten av inneværende uke var 16 virkedager.

– På slutten av dagen i går – torsdag – var vi nede i 13 virkedager, og behandlingstiden er nå raskt på vei nedover. I løpet av hele forrige uke ble det opprettet 74 nye saker, mens det fra og med tirsdag til og med torsdag denne uken ble opprettet over 160 saker. Det er en formidabel økning, sier senioringeniøren.

– Med den bemanningsplanen vi har satt opp for de neste to-tre ukene skal vi få køen unna, såfremt det blir en noenlunde normal august med tanke på pågang av registreringer. De grepene vi foretar nå er ikke bare med tanke på den akutte situasjonen, men også for at ordningen skal fungere på sikt, legger han til.

Flere faktorer
Andersson forklarer at det er flere faktorer som i sum har ført til det store etterslepet i sommermånedene.

– Det seneste året har vi trappet opp innfasingen og i løpet av våren i år fikk vi med alle trafikkstasjonene og bransjeaktørene inn i det nye systemet. Dette har vært en omfattende overgangsprosess, ikke minst med tanke på opplæring og systemtilpasninger, sier Andersson.

Han peker blant annet på at Samferdselsdepartementet har pålagt veivesenet strenge bemanningskrav, som også innebærer nedbemanninger.

– I tillegg er registrering av tunge kjøretøy et komplisert fagområde, og det tar tid å lære opp nye folk. Ting har nok tatt mer tid enn vi hadde forutsett, forklarer senioringeniøren.

Få ressurser og stor pågang
Ifølge Andersson har det også vært utfordringer med å få tilstrekkelig med ressurser til den nye ordningen.

– Statens vegvesen er inndelt i fem regioner, og regionene «eier» bemanningen. Vi er avhengige av at regionene setter på nok folk, og frem til nå har vi ikke hatt tilstrekkelig bemanning. Dette har flere årsaker, blant annet utfordringer med sykdom. Vi har jobbet over tid med å løse disse utfordringene, sier han.

– Dessuten har det i senere tid vær unormalt stor pågang av tunge kjøretøy som skal registreres, det selges for tiden flere tunge kjøretøy enn vanlig. I sommer har ventetiden blitt ekstra lang. Dette har også sammenheng med ferieavvikling, fortsetter han.

Andersson lar heller ikke bransjen gå helt fri:

– Vi mottar dokumentasjon av svært varierende kvalitet fra bransjeaktørene, og bruker i en del tilfeller svært lang tid på å finne riktige data og verifisere disse. Vi har veiledningsplikt overfor aktørene, og er i tett dialog med bransjen, men ser likevel at ikke alle klarer å levere dokumentene slik de skal leveres, sier han.

– Når vi mottar mangelfull dokumentasjon kunne vi ha fattet negative vedtak, og bedt om ny innsendelse, men vi har i stedet valgt å gjøre et forsøk på å finne ut av det selv. På sikt kan vi ikke gjøre det, og dersom vi mottar mangelfull dokumentasjon fra samme aktør flere ganger må vi begynne å fatte negativt vedtak, fastslår han.

– Er alt dette utfordringer dere ikke hadde forutsett?

– Vi trodde nok at vi hadde kontroll, og hadde vi fått alle ressursene som det var satt opp at vi skulle få til TS0, ville vi ikke havnet i den situasjonen vi står i nå. Lærdommen er at vi må følge opp tettere at alle ressursene som skal være tilgjengelige for TS0 faktisk er det. Etter at sommerferien for de fleste er over har vi denne uken fått satt på nok bemanning til å håndtere situasjonen og jeg vil si vi er «on track» nå, sier Andersson.

Møter bransjen mandag
Mandag skal Statens vegvesen i møte om TS0 med representanter fra blant annet Bilimportørenes Forening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Påbyggergruppen i Norsk Industri og Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Ifølge Andersson er det ikke snakk om et krisemøte.

– Dette er et planlagt møte hvor vi skal informere bransjeaktørene om status og hva vi foretar oss, og lytte til deres innspill, slik vi har gjort i en rekke møter gjennom hele prosessen fra vi startet TS0-prosjektet. Dialogen med bransjen oppfatter vi som god.

Han poengterer at målet med TS0 er å levere en tjeneste med økt likebehandling, større grad av forutsigbarhet og mer effektivitet.

– Dette er viktig både for oss og bransjeaktørene, etter at det har vært for mye forskjeller og feilbehandling tidligere. Vi var nødt til å gjøre noe med kvaliteten, og jeg oppfatter at bransjen i utgangspunktet er positive til den nye ordningen, sier Andersson.

Powered by Labrador CMS