LADER OPP: Fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen (Ap) og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er enige om at fylkeskommunene og kommunene må ta en enda mer aktiv rolle for å få etablert grønne energistasjoner.

Slik vil de få fart på bygging av lade- og fylleinfrastruktur for tungbiler

Kommuner og fylkeskommuner på Østlandet går sammen og lover raskere utbygging av nye energistasjoner for lastebiler og busser med såkalt nullutslippsteknologi.

Høsten 2022 starter Østlandssamarbeidet og Osloregionen opp et felles treårig prosjektsamarbeid for å bidra til raskere etablering av energistasjoner på Østlandet.

Prosjektet, som er støttet finansielt med klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, skal bidra til å få ned klimagassutslippene fra tyngre kjøretøy.

Mangel på infrastruktur

Om lag 33 prosent av utslippene i veitrafikken på Østlandet kommer fra tungtransporten, ifølge partene.

Samtidig viser flere undersøkelser at manglende lade- og fylleinfrastruktur er en av de største barrierene for transportbransjen med tanke på å investere i utslippsfrie lastebiler og busser. Statens vegvesen anslår at det trengs 1.500-2.000 ladestasjoner for elektriske tungbiler innen 2030.

Videre er manglende areal og lang saksbehandlingstid påpekt som noen av de viktigste hindrene for utbygging av infrastruktur for nullutslippsteknologier.

Fylkeskommunene og kommunene på Østlandet erkjenner nå at de har en viktig rolle i omstillingen. Prosjektsamarbeidet, som nå starter opp, skal bidra til raskere utbygging av energistasjoner i landsdelen.

Som YrkesBil nylig omtalte jobber EU nå også med hvordan de kan «tvinge frem» en storstilt utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for lastebiler som kjører på strøm eller andre alternative drivstoff i Europa.

Går sammen

– Dette er et konkret og viktig prosjekt som svarer på utfordringene vi står overfor. Kommuner og fylkeskommuner har viktige roller for å få ned utslippene fra transportbransjen, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo kommune og leder i Osloregionen.

Even Aleksander Hagen (Ap), fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidet, følger opp:

– Med den store andelen godstransport som er på Østlandet vil utslippskutt i vår landsdel også ha stor betydning for de nasjonale utslippstallene.

– Det er også viktig at vi ser på multimodale løsninger, der det også planlegges for lade- og fylleinfrastruktur for nullutslippsteknologier ved eksisterende logistikkterminaler og ved havnene langs kysten.

Kunnskapsbasert tilnærming

Fylkeskommunene og kommunene skriver selv i pressemeldingen at de «kan og bør ta en enda mer aktiv rolle for å få etablert grønne energistasjoner langs de viktigste transportkorridorene i landsdelen».

Dette er partene

  • Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Samarbeidet skal bidra til å utvikle Østlandet som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regional balansert utvikling i landsdelen.
  • Osloregionen IPR er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Samtidig påpeker de at dette arbeidet vil kreve en kunnskapsbasert tilnærming, der man får identifisert tomtealternativer og aktuell lokalisering av energistasjonene. På den måten unngår man unødvendig nedbygging og båndlegging av arealer.

Prosjektet vil samarbeide tett med Grønt Landtransportprogram og Statens Vegvesen for å koordinere jobben som skal gjøres.

Prosjektet skal også bidra til kompetanseutvikling i fylkeskommuner og kommuner. Det skal blant annet utvikles en veileder for kommuner og andre aktører som verktøy for etablering av infrastruktur til lade- og fyllestasjoner.

Dette mener de vil bidra til effektivisering av saksbehandling i plan- og byggesaker for etablering av infrastruktur.

Powered by Labrador CMS