TORDNER: Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (f.v.), Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund og Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening har skrevet et krast brev til finansministeren og samferdselsministeren, der de ber om at det ikke innføres avgifter på fossildrevne tunge kjøretøy.
TORDNER: Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (f.v.), Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund og Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening har skrevet et krast brev til finansministeren og samferdselsministeren, der de ber om at det ikke innføres avgifter på fossildrevne tunge kjøretøy.

Bilbransjen og lastebileierne i brev til Vedum:

«Vi advarer sterkt mot konsekvensene»

I Statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt at engangsavgift for fossilt drevne lastebiler skal utredes. Nå har Bilimportørenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og Norges Lastebileier-Forening sendt brev til finansministeren og samferdselsministeren, hvor de advarer sterkt mot konsekvensene «dersom man skulle gå videre med en slik særnorsk avgift».

Brevet fra de tre bransjeorganisasjonene ble oversendt til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard (Ap) i dag, fredag 10. februar.

Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) representerer importørene, verkstedene og lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport.

«På vegne av våre medlemmer vil vi sterkt advare mot å innføre engangsavgift for tunge kjøretøy», skriver de i brevet.

Det var under Stortingsbehandlingen av Statsbudsjett for 2023 at følgende forslag ble vedtatt:

«Forslag 105: Stortinget ber regjeringen utrede engangsavgift på fossile lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy i forbindelse med statsbudsjettet for 2024».

- Uheldige virkninger

BIL, NLF og NBF mener forslaget innebærer en svekkelse av norsk lastebilnæring og norske arbeidsplasser.

«Lastebilnæringen opererer i et marked med sterk konkurranse med innenlandske og utenlandske aktører, og lave marginer. Blant mange utenlandske aktører er det et betydelig press på lønns- og arbeidsvilkår, og seriøse norske transportvirksomheter har allerede et utfordrende kostnadsbilde sammenlignet med konkurrentene.

Mange utenlandske firma benytter også biler med dårligere standard, noe som medfører større klimaavtrykk og økt ulykkesrisiko. Ingen andre europeiske land har engangsavgift. Å pålegge norsk lastebilnæring en særnorsk avgift vil svekke ytterligere deres konkurranseevne betydelig», heter det videre i brevet.

Bransjeorganisasjonene mener avgiftene, om de innføres, vil kunne ha svært uheldige virkninger både for norsk verdiskaping og for norske arbeidsplasser.

De påpeker også at lastebilnæringen over tid har etterlyst tiltak fra myndighetene for å gjøre konkurransesituasjonen mer rettferdig for norsk lastebilnæring.

«Å innføre engangsavgift på tunge kjøretøy i Norge vil forverre konkurransesituasjonen betydelig», slås det fast i brevet.

Klima-konsekvenser

BIL, NBF og NLF understreker at de alle jobber for å fremme klimavennlig teknologi og minimere utslippene fra veitransporten.

Elektrifiseringen av tungtransporten er i godt i gang, og 2030-målet om 50 prosent salg av nye nullutslippslastebiler vil være teknologisk realiserbart, mener de.

Samtidig påpekes det at innkjøpskostnadene og bruksulempene ved elektriske lastebiler fortsatt er betydelige:

«Målet kan bare oppnås gjennom styrkede positive insentiver. For å få økt fart på elektrifiseringen er det nødvendig med både kraftfulle kjøpsinsentiver fra ENOVA, og støtte til ladeinfrastruktur hos virksomhetene. Det er avgjørende at insentivene er tilpasset lastebilnæringens struktur og oppleves tilgjengelige også for små og mellomstore virksomheter», fremholdes det i brevet.

Det påpekes at en av de største barrierene for elektrifisering handler om mangel på ladeinfrastruktur langs hovedveinettet, og at bransjene imøteser Vegvesenets oppfølging av regjeringens ladestrategi.

«Dersom lastebilene med fossile drivlinjer ilegges engangsavgift, frykter vi konsekvensen vil være at utskiftingstakten på lastebiler vil svekkes. Det vil bety flere kjørte kilometer på norske veier med eldre lastebiler med høye utslipp. Slik vil det grønne skiftet på veiene settes tilbake, stikk i strid med intensjonene i Stortingets utredningsvedtak», poengteres det i brevet.

BIL, NBF og NLF avslutter brevet med å understreke at de stiller seg til disposisjon for å utdype spørsmål og problemstillinger overfor regjeringen.

BREVET: Dette ble sendt til Finansdepartementet fredag 10. februar 2023.
BREVET: Dette ble sendt til Finansdepartementet fredag 10. februar 2023.
Powered by Labrador CMS