Den forsinkede ordningen med redusert bomtakst for GA-registrerte kjøretøy ser nå ut til å nærme seg.
Den forsinkede ordningen med redusert bomtakst for GA-registrerte kjøretøy ser nå ut til å nærme seg.

– Lavere bomtakst en del av løsningen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har gitt Statens vegvesen i oppdrag å tilrettelegge for at biogasskjøretøy kan behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i byer der man har mulighet for miljødifferensierte takster. Arbeidet skal være fullført innen 1. juli. Men det blir fremdeles opp til lokale myndigheter å bestemme om ordningen skal innføres.

I desember fattet Stortinget for andre gang (første var i mai 2021) et anmodningsvedtak der regjeringen på nytt bes om å utrede og legge frem forslag om hvordan man kan likestille GA-kjøretøy som kjører på biogass med el- og hydrogendrevne biler i bomringene snarest mulig, og i løpet av 2022.

Nå, i slutten av mars, sendte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Samferdselsdepartementet et oppdrag til Statens vegvesen om å legge til rette for at biogasskjøretøy kan behandles likt med øvrige nullutslippskjøretøy i byer der man har mulighet for miljødifferensierte takster.

Skiller ikke på gasstyper

Regjeringen har som kjent et mål om at Norge skal redusere klimagassutslippene i 2030 med minst 50 og opp mot 55 prosent sammenliknet med 1990 – der økt bruk av biogass kan være et virkemiddel for å bidra til klimareduksjoner i veitransporten.

– En del av løsningen kan være å gi gassdrevne kjøretøy lavere bompengetakst. Jeg har derfor nå gitt Statens vegvesen i oppdrag å legge til rette for en ny takstgruppe innenfor AutoPASS for alle tyngre gassdrevne kjøretøy, sier Nygård.

I AutoPASS-systemet er det ikke mulig å skille mellom hvilke type gass de ulike kjøretøyene har på tanken, og det har derfor vært vanskelig å få en ordning som kun omfatter redusert bomtakst for kjøretøy drevet med biogass, og ikke naturgass.

Statens vegvesen skal nå utarbeide en løsning slik at alle gasskjøretøy over 3.500 kilo i takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling.

– Det vil være opp til lokale myndigheter å vedta en slik ordning. Samtidig som vi ber Statens vegvesen starte dette arbeidet, vil vi også se nærmere på effekten reduserte bomtakster for gasskjøretøy vil kunne ha på klimagassutslipp og lokal luftkvalitet, sier Nygård.

At det skal være opp til lokale myndigheter å vedta ordningen er allerede kritisert av Norges Lastebileier-Forbund.

– Næringslivet og transportørene er helt avhengig av forutsigbarhet også på dette området, og det å legge opp til en ordning som skal administreres og besluttes lokalt er helt uakseptabelt og i strid med det som burde være intensjonen bak en slik ordning, uttaler NLF-direktør Geir A. Mo.

Ikke alle bomstasjoner

Samferdselsdepartementet viser i sitt brev til Statens vegvesen til at det er åpnet og tilrettelagt for at det er mulig å fastsette miljø- og tidsdifferensierte takster. Slike differensierte takster er det også tilrettelagt for innenfor AutoPASS.

Redusert bomtakst/fritak for biogasskjøretøy har vært ønsket fra lokale myndigheter, særlig fra Oslo kommune.

«Vi legger derfor opp til at en ordning innenfor AutoPASS som omfatter alle GA-kjøretøy, først og fremst tilrettelegges der det allerede i dag er et takstsystem med tids- og miljødifferensierte takster. Dette kan gi grunnlag for redusert bompengetakst eller fritak for bompenger dersom det er lokalt ønske om det. Vi ber om at det tas sikte på at dette arbeidet ferdigstilles innen 1. juli 2022», heter det i brevet.

I brevet heter det at biogass er en begrenset ressurs, og at det derfor bør legges til rette for at bruken skjer på en måte som gir størst mulige utslippsreduksjoner.

Må vurdere konsekvensene

Samferdselsdepartementet ber om at Statens vegvesen i samarbeid med Miljødirektoratet, vurderer konsekvensene av å stimulere til bruk av gass i byområder fremfor andre områder.

«Det må vurderes hvilken effekt reduserte bomtakster/fritak for gasskjøretøy vil ha på de nasjonale klimagassutslippene og på lokal luftkvalitet i byområder spesielt, herunder lokale utslippseffekter av biogass sammenliknet med diesel.

Departementet forstår situasjonen i markedet slik at biogass per i dag er mer konkurransedyktig enn naturgass som drivstoff. Forutsetningene vil imidlertid kunne endre seg dersom markedssituasjon endrer seg», heter det i brevet.

Departementet ber derfor om at markedsutviklingen følges tett, herunder andel brukt biogass sammenliknet med naturgass som drivstoff for tunge kjøretøy. Frist for denne vurderingen er satt til 1. oktober 2022.

«Vi legger til grunn at resultatene herfra vil kunne ha betydning for lokale myndigheters vurdering av reduserte bomtakster/fritak for gasskjøretøy i bomringene. Det vil også være naturlig å ha en dialog mellom Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og etatene i det videre arbeidet», heter det.

Powered by Labrador CMS