KUTT: - Med dette kravet om nullutslipp for tunge varebiler anslår vi et utslippskutt på om lag 43 000 tonn CO2 i perioden 2023-2030, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Bildet er tatt i en annen sammenheng.
KUTT: - Med dette kravet om nullutslipp for tunge varebiler anslår vi et utslippskutt på om lag 43 000 tonn CO2 i perioden 2023-2030, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Nå skal «alle» varebiler i offentlige anskaffelser ha «null utslipp»

Regjeringen innfører krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av tunge varebiler, altså varebiler på mellom 1.785 kilo og 3,5 tonn, fra 2023. Men, selvsagt: Ingen regel uten unntak.

1. januar 2022 ble det innført en ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport.

I denne forskriften er det krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser.

Kravet for personbiler trådte i kraft fra 1. januar 2022, kravet for lette varebiler (opptil 1.785 kilo) trer i kraft fra 1. januar 2023, mens bybusskravet gjelder fra 2024.

Fra årsskiftet

I september ytret regjeringen ønske om å innføre krav i offentlige anbud om «null utslipp» – altså ingen utslipp fra bruken av kjøretøyet – også for det de definerer som tunge varebiler (mellom 1.785 kilo og 3,5 tonn).

Nå melder regjeringen at ny forskrift om utslippskrav trer i kraft fra nyttår.

– For at Norge skal klare å nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen, er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. I stadig flere deler av transportsektoren er det nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy, og i dette skiftet skal det offentlige ligge foran. Derfor innfører vi nå krav om nullutslipp også for tunge varebiler i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

I 2021 var 64 prosent av alle varebiler i nybilsalget, og omtrent halvparten av alle varebiler i den samlede varebilparken, tunge varebiler.

– Veitransporten står for en stor del av utslippene fra transportsektoren. Jeg er derfor glad for at vi kan stille nullutslippskrav til stadig flere kjøretøy i offentlige anskaffelser. Med dette kravet om nullutslipp for tunge varebiler anslår vi et utslippskutt på om lag 43 000 tonn CO2 i perioden 2023-2030, sier Nygård.

Finnes unntak

I tillegg til nytt krav til tunge varebiler er det foretatt forenklinger og presiseringer i forskriften, blant annet er bestemmelsen om terskelverdier tatt ut, og dispensasjonsmuligheten er erstattet av en enkel rapportering.

Det er også gjort unntak fra kravet blant annet dersom primærbehovet for anskaffelsen ikke kan dekkes ved nullutslippskjøretøy og tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.

Forskriften gjelder dessuten ikke for kjøretøy som er produsert og konstruert for bruk av Forsvaret, Sivilforsvaret, tolletaten, brannvesen og politi.

Powered by Labrador CMS