Synes du det er ok å handle varer fra sjåfører som blir utnyttet og underbetalt?

Jeg håper du svarer nei på spørsmålet. Vi i Statens vegvesen vil at vi som innbyggere skal kunne ferdes trygt i trafikken og vite at varene vi handler ikke er bragt hit av underbetalte sjåfører. Derfor jobber vi hardt med å luke ut de useriøse aktørene i transportbransjen.

Publisert

Nylig fattet Statens vegvesen et historisk vedtak. Vedtaket gikk på tilbakekall av alle løyver tildelt transportforetaket Vlantana. Begrunnelsen var manglende oppfyllelse av kravet til god vandel. Det har blant annet blitt avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletid, manglende utlevering av lovpålagt dokumentasjon, systematisk feilregistrering av timelister, brudd på allmenngjort lønn og manglende utbetaling av lønn til ansatte.

Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag når det gjelder å håndheve lover og forskrifter. Dette gjelder ikke minst kontrollen av tunge kjøretøy på vei og av transportforetak. Vi ønsker oss en seriøs bransje som tar trafikksikkerhet på alvor og som utfører sine tjenester innenfor rammen av gitte lover og forskrifter. Statens vegvesen jobber derfor daglig med å kontrollere og luke ut kjøretøy med feil og mangler. I tillegg utfører vi foretakskontroller for å sikre at bakenforliggende papirer og dokumentasjon er i henhold til krav og retningslinjer som kjennetegner en seriøs bedrift.

Kontroll og tilsynsarbeidet skal sikre like konkurransevilkår for alle aktørene i bransjen. Vi har over tid sett utfordringer med det åpne arbeidsmarkedet i Europa, og våre kontrollstatistikker viser at det fortsatt er mange aktører som ikke har tilstrekkelig utstyr eller kompetanse til å kjøre på norske vinterveier.

Når utenlandske aktører etablerer norske datterselskaper for å tilpasse seg et nytt marked, forventer vi at de forholder seg til gjeldende lover og regler. At selskap med opphav i Europa velger å etablere en praksis som bevisst omgår regelverket er lite tillitsvekkende. Det er derfor gledelig at vi nå har tatt i bruk et av de tyngste virkemidlene vi har.

Og vi vil gjøre det igjen om det blir behov for det, uavhengig av om selskapet er utenlandsk eller norsk. Vi vil ikke ha useriøse transportselskap på veien, og det jobbes hver dag med å luke ut de som ikke bør kjøre på norske veier. Det er flere aktører politi, Arbeidstilsynet, Skatt og Toll som sammen eller hver for seg gjør en løpende innsats på dette området.

En viktig påminnelse Vlantana-saken gir oss er hvor viktig samarbeid på tvers av etater er. Sammen står vi sterkere enn vi gjør alene. Dette er en gledens sak for det norske kontrollør- og tilsynskorpset som i fellesskap har satt foten ned. Det sender samtidig et budskap til næringen om at vi er der og følger med. Vi viser at vi ikke tolererer aktører som operer utenfor rammen av lovverket.

Som innbyggere skal vi kunne ferdes trygt i trafikken og vite at varene vi handler ikke er bragt hit av underbetalte sjåfører på kontrakter langt under lovlig nivå.

Bodil Rønning Dreyer
Direktør, Statens vegvesen Trafikant og kjøretøy

Powered by Labrador CMS