- I tiden fremover vil vi stille enda strengere miljøkrav til våre samarbeidspartnere, både leverandører av transport og av varer og tjenester, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring.

Innen 2030 skal alle Posten Brings egeneide kjøretøy gå på strøm eller biogass

Innen 2030 skal alle konsernets egeneide kjøretøy gå på el eller biogass. 

- Vi har redusert våre utslipp med 55 prosent siden 2012. Vi har kommet langt i miljøarbeidet, men fortsatt gjenstår det store og krevende kutt, Tone Wille, konsernsjef i Posten Bring. 

Derfor øker konsernet nå både tempo og ambisjonsnivå i klimaarbeidet, opplyser de i en pressemelding. 

- Vårt nye klimamål innebærer at i 2030 skal klimagassutslippene være redusert med 38 prosent fra 2022-nivå. Vi skal være en drivkraft i omstillingen til et lavutslippssamfunn, og med dette ambisiøse målet og arbeidet vi har foran oss drar vi bransjen og samfunnet i riktig retning, sier Wille.

Investeringer

Posten Bring har som kjent vært langt fremme i skoene lenge når det gjelder å ta i bruk elektriske nyttekjøretøy.

Den nye målsetningen innebærer omfattende investeringer blant annet i enda flere elektriske lastebiler, ladeinfrastruktur, energiproduksjon og togtransport, gjennom de neste seks årene. 

Posten Bring har de siste årene utstedt grønne obligasjoner for 3,5 milliarder kroner. Disse midlene benyttes bl.a. til å etablere terminaler som innfrir høye miljøsertifiseringskrav og anskaffelser av nye elektriske kjøretøy. I 2021 var Posten Bring den første nordiske logistikkaktør som utstedte grønne obligasjoner.

Posten Bring har i dag Norges største elektriske kjøretøysflåte med over 2100 elektriske kjøretøy. 

Halvparten av Norges befolkning får nå levert post og pakker med el-kjøretøy. 

Innen 2030 skal alle konsernets egeneide kjøretøy gå på el eller biogass, det innebærer at rundt 3400 varebiler og lastebiler vil være elektriske, mens det forventes at rundt 130 kjøretøy vil benytte biogass.

- Samtidig som vi nå investerer betydelige beløp i elektriske kjøretøy, så bygger vi i Norge ut en nasjonal ladeinfrastruktur for tunge elektriske kjøretøy ved terminaler over hele landet, sier Wille. 

I Sverige og Danmark fortsetter vi arbeidet med å installere ladere på flere av våre terminaler. I Norge er det behov for å øke tempoet i arbeidet med å etablere en offentlig ladeinfrastruktur for tungtransport. Denne infrastrukturen er vi og bransjen helt avhengig av for å kunne ta i bruk flere tunge el-kjøretøy og omstille til et lavutslippssamfunn, sier Wille.

Det skal også gjennomføres ytterligere reduksjoner i utslippene ved at volum av gods skal flyttes fra lastebil til tog. På terminaler vil det etableres anlegg som produserer og øker selvforsyningen av fornybar energi – også til bruk av elbilene.

- I tiden fremover vil vi stille enda strengere miljøkrav til våre samarbeidspartnere, både leverandører av transport og av varer og tjenester. Samtidig vil vi hjelpe samarbeidspartnere med å redusere utslippene ved blant annet å kunne gi tilgang på ladeinfrastruktur der det er praktisk mulig, sier Wille.

Ligger foran

I 2021 satt Posten Bring, som første logistikkaktør i Norge, klimamål (Science Based Targets) mot 2030 i tråd med Parisavtalen. 

Nå forteller konsernet at de ligger foran veikartet som ble lagt for to år siden og at de derfor hever ambisjonsnivået. 

Det nye miljømålet innebærer at det totale utslippet i 2030 vil reduseres med 38 prosent fra 2022-nivå. Utslippsreduksjonen skal gjennomføres selv om konsernet forventer vekst og økte volumer i årene som kommer. Innen 2040 skal konsernet ha netto null utslipp, det betyr at utslippet må kuttes 90 - 95 prosent fra 2022-nivå.

Det nye vedtatte miljømålet meldes inn til Science Based Targets initiative, verdens ledende organ for forpliktende utslippskutt.

Noen utvalgte tiltak og mål:

• Halvparten av Norges innbyggere får nå levert post og pakker med el-kjøretøy

• Fra 2026 skal pakker og post distribueres med elektrisk varebil i de 60 mest folkerike kommunene i Norge, det tilsvarer 70% av befolkningen

• Alle konsernets egeneide kjøretøy vil gå på el eller biogass i 2030

• Utslipp fra egne kjøretøy og bygg skal reduseres med 85 prosent innen 2030

• Posten Bring kjøpte den første elbilen i 1994. Nå er om lag halvparten av konsernets kjøretøy på fossilfrie energikilder

• Utslipp fra leverandører skal reduseres med 30 prosent innen 2030

• Det jobbes med å øke bilenes fyllingsgrad. Distribusjonsruter optimaliseres og driften effektiviseres

• Gods flyttes fra bil til tog. Posten Bring er i dag Norges største bruker av gods på tog

• På en rekke av konsernets terminaler er det etablert eller bygges ny ladeinfrastruktur for kjøretøy, særlig lastebiler og vogntog, som krever mer spesialiserte ladefasiliteter

• Konsernet reduserer bruken av fly

• På terminaler vil det etableres anlegg som produserer og øker selvforsyningen av fornybar energi – også til bruk av elbilene

• Energieffektivisering og redusert bruk av energi i bygg, sorteringsanlegg og maskiner

• I Danmark skal alle varebiler som benyttes være elektriske i 2025

• I Stockholm, Gøteborg og Malmø skal 50 prosent av varebilene som benyttes være elektriske i 2024 og 100 prosent i 2025

Powered by Labrador CMS