Fortsatt ingen privat ADR-kontroll

Bilimportørenes Landsforening (BIL) har siden 2013 jobbet for at ADR-godkjente lastebilverksteder skal kunne utføre den årlige ADR-kontrollen. Svaret fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er fremdeles nei.

Publisert
VIL FORENKLE: Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening, mener det bør åpnes for at ADR-godkjente private verksteder også kan utføre den årlige, obligatoriske ADR-kontrollen som kun Statens vegvesen får utføre i dag. Foto: Brede Høg
VIL FORENKLE: Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening, mener det bør åpnes for at ADR-godkjente private verksteder også kan utføre den årlige, obligatoriske ADR-kontrollen som kun Statens vegvesen får utføre i dag. Foto: Brede Høg

Eiere av ADR-kjøretøyer har i lengre tid vært frustrert over at kjøretøyene ofte må fremstilles to ganger (først Periodisk kjøretøykontroll (PKK) og deretter ADR-kontroll) på to forskjellige steder, og at dette ofte innebærer lang ventetid.

– Statens vegvesen, som i dag er eneste aktør som utfører årlig ADR-kontroll på vegne av DSB, har ikke tilstrekkelig kapasitet og geografisk spredning til å kunne tilby denne kontrollen innenfor akseptable rammer. Det har både vært for lange ventetider og for lange avstander til nærmeste trafikkstasjon som utfører denne spesielle tjenesten, sier Tore Lillemork, teknisk direktør i BIL.

– Paradoks
BIL har siden 2013 jobbet for at verkstedene kan utføre oppgaven med ADR-kontroll på oppdrag fra Statens vegvesen, slik de gjør med PKK. Det gjennomføres i overkant av 4.000 ADR-kontroller per år.

– Det er et paradoks at våre medlemmers ADR-godkjente merkeverksteder, som i dag utfører alt av komplisert reparasjons- og servicearbeid på de samme kjøretøyene, ikke også skulle kunne tildeles denne oppgaven, på linje med PKK, som de samme verkstedene utfører rutinemessig på ADR-kjøretøyer, sier Lillemork.

Spørsmålet har gjennom flere år vært på en «runddans» i hovedsak mellom Vegdirektoratet (VD), DSB og BIL. Saken har også vært tema på flere møter i Justisdepartementet, som er DSBs overordnede, sammen med Samferdselsdepartementet, VD, DSB, BIL og Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

1. juli 2015 vedtok VD og DSB «ikke å åpne for at private kontrollorgan skal kunne gjennomføre årlig teknisk kontroll i henhold til ADR 9.1.2.3 på nåværende tidspunkt».

Vedtaket ble påklaget av BIL, uten at det førte frem. Men BIL har ikke gitt opp, og fremmet senest i sitt «innspill til Statens vegvesens involveringsprosess», datert 8. januar 2019, på nytt forslaget om privatisering av årlig ADR-kontroll.

– Av praktiske og effektivitetsmessige grunner bør kontrolloppgavene med PKK og årlig ADR-kontroll kunne tilbys på ett og samme sted. De to myndighetskontrollene kan da utføres fortløpende ved kun ett oppmøte, påpeker Lillemork.

Utredet av DSB
YrkesBil har vært i kontakt med Vegdirektoratet. De henviser til DSB når det gjelder spørsmål om det fortsatt ikke er aktuelt å åpne for privatisering av årlig ADR-kontroll.

– DSB har på oppdrag fra Justisdepartementet utredet nye løsninger for årlige ADR- kontroller i regi av Statens vegvesen. Utredningen ble overlevert JD i juni 2017, sier Gry Haugsnes til YrkesBil. Hun er seksjonssjef ved Seksjon for Kjemikaliesikkerhet i DSB.

I utredningen hun viser til ble tre alternativer vurdert, og DSB anbefalte at dagens ordning med visse justeringer ble opprettholdt.

En av løsningene som ble vurdert var at private aktører skal kunne tilby ADR-kontroller, men DSB mener dette innebærer for store usikkerhetsmomenter, og viser til usikkerhet rundt hvor mange private aktører som vil være interessert i å bygge opp sin virksomhet for å utføre ADR-kontroller.

I rapporten vises det også til at ved å åpne for privatisering vil de største tanktransportørene i landet kunne foreta all kontroll av egne kjøretøy, noe DSB mener vil kunne skape habilitetskonflikter.

Følgende tiltak ble foreslått:

a) Bedre forsterkning av lokal kapasitet hos trafikkstasjonene ved behov.

b) Permanent økning av bemanning og kapasitet på trafikkstasjonene med lengst ventetid og i områdene med dårligst tilgjengelighet.

c) Forbedre SVVs bestillingssystem.

– Hva skal til for at det eventuelt kan bli aktuelt å åpne for privatisering, eller i det minste å vurdere spørsmålet på nytt, Haugsnes?

– DSB har per nå ikke tatt stilling til om dette bør vurderes på nytt, sier hun til YrkesBil.

Reagerer på argumentasjonen
Lillemork mener det er feil å hevde at det skal være «usikkerhet rundt hvor mange private aktører som vil være interessert i å bygge opp sin virksomhet for å utføre ADR-kontroller».

– Dette må dessverre antas å være uttalt mot bedre vitende. Saken dreier seg om de lastebilverkstedene som allerede har et fiks ferdig ADR-løp utrustet for betydelig mer omfattende jobber på ADR-kjøretøyer enn bare den årlige kontrollen, og som har drevet med arbeid på ADR-kjøretøyer i alle år. Det skal derfor ikke nevneverdige tilleggsinvesteringer til for å kunne utføre kontroll. Tvert imot ligger det meste klart, sier Lillemork.

Han påpeker at lastebilverkstedene allerede er PKK-kontrollører og trenger kun et minimum av tilleggskompetanse.

– ADR-kompetansen har de i fullt monn, noe DSB burde vite. Det er i hvert fall ingen tvil om at det er ønskelig for dem å kunne utnytte de allerede foretatte investeringene bedre enn i dag, noe som samtidig er til beste for kunden, som får en mer effektiv hverdag, påpeker BIL-direktøren.

Han mener dette også er ønskelig for transportørene, som i sin tid oppfordret BIL til å ta opp saken.

– Argumentet om habilitet hos de største tanktransportørene (formodentlig menes det da dem som driver egne verksteder) i landet er også svært svakt. Det er jo bare å sette restriksjoner på kontroll av egeneide kjøretøyer, sier Lillemork, og avslutter slik:

– I denne saken har vi i det hele tatt ikke blitt møtt med noen motargumenter som holder vann.

**Artikkelen ble først publisert i bladet YrkesBil nr. 2 - 2020. Ikke abonnent? Bli det her og få tilgang på de viktigste bransjesakene og eksklusive reportasjer først**

Powered by Labrador CMS