– Vi ser svært alvorlig på dette

Bilimportørenes Landsforening (BIL) mener Enovas varslede endring av støtteordningen for elektriske varebiler er en nedskalering av ordningen og at løsningen blir mer komplisert. Enova reagerer på påstandene.

Publisert
Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilimportørenes Landsforening (BIL) og Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova, har svært ulikt syn på støtteordningen for elvarebiler.

For nøyaktig et år siden presenterte Enova og Nullutslippsfondet en støtteordning der kjøpere av elektriske varebiler kunne få opptil 50.000 kroner i kjøpsstøtte.

Ordningen møtte raskt kritikk fra flere aktører, men Enova ville ikke endre elvarebil-subsidiene. Nå har Enova varslet endringer i støtteordningen denne høsten.

Det er ikke offentlig kjent hva endringene vil bestå i, men BIL – som er kjent med innholdet – er ikke fornøyd med de foreslåtte endringene. De fraråder Enova på det sterkeste å gjennomføre det de mener er en svekkelse av ordningen.

– Vi ser svært alvorlig på dette, og kan ikke forstå hvordan Enova mener dette vil bidra til å oppfylle 2025-målene for de lette varebilene, sier Ida Krag til YrkesBils søsterpublikasjon BilNytt.no (abonnement).

Hun er sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL.

– Om ikke Enova vil ta innover seg konsekvensene vil vi kontakte Klima- og miljødepartementet, som ansvarlig departement. Dette kan umulig være i tråd med verken Stortingets eller regjeringens intensjoner, fortsetter Krag.

– Svekkelse av ordningen
Teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening, Tore Lillemork, mener en slik omlegging som Enova har varslet vil svekke oppfølgingen av Stortingets vedtak om elektrifisering av varebilparken.

– Enova legger opp til både å svekke støtteordningen, og i tillegg gjøre den svært komplisert, sier Tore Lillemork.

Rett før helgen sendte Tore Lillemork et krast brev til Enova, som YrkesBil her gjengir i sin helhet.

Lenger ned kan du lese hvordan Enova svarer på kritikken fra BIL, samtidig som de letter litt på sløret rundt hvilke endringer de ønsker å foreta seg.

Brevet fra Bilimportørenes Landsforening til Enova, datert 27. august 2020:
«Bilimportørenes Landsforening vil med dette på det sterkeste fraråde Enova å svekke tilskuddsordningen for elektriske varebiler.

I 2025-målene i dagens Nasjonale Transportplan slås målsettingen om at «alle personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler i 2025» fast. For tyngre varebiler (i NTP definert som over 1761 kg) gjelder tilsvarende målsetting fra 2030.

Da Enovas støtteordning ble lansert i august i 2019 var begrunnelsen nettopp ønsket om å kutte klimagassutslipp i næringstransporten. Daværende klimaminister Ola Elvestuen fremhevet at ordningen skulle være svært enkel og ubyråkratisk å bruke. Ordningen skulle ifølge Enovas hjemmesider brukes for å sette fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet.

Så langt har farten vært svært beskjeden. Nå er Enova i ferd med både å svekke ordningen og i tillegg gjøre den svært komplisert. Det er på sin plass å minne om at elbilandelen av varebilregistreringer i 2019 bare var 5,1 % og hittil i år bare er 6,3 %.

For de lette varebilene er situasjonen noe bedre enn for de tyngre. Her har elbilandelen gått opp fra 11,52 prosent i 2018, til 11,74 prosent i 2019. Men oppgangen er kun i prosent. I antall nye elektriske lette varebiler er det faktisk en liten nedgang fra 2018 til 2019.

Så langt i 2020 er andelen på 15,61 %, men antallet ligger an til å bli betydelig lavere enn foregående år, anslagsvis 40 prosent. En åpenbar årsak er Korona-pandemien. Så vel næringsliv som bilbransje opplever nedgang og usikkerhet om fremtiden på grunn av pandemien, og for mange virksomheter er nyinvesteringer i varebiler satt på vent.

For de tunge varebilene er situasjonen enda verre enn for de lette. I 2018 var andelen tyngre elektriske varebiler på 0,08%, i 2019 var det økt til 1,17%, og så langt i 2020 er andelen 1.42% (alle tall fra OFV).

Med dette tallgrunnlaget er det svært vanskelig for Bilimportørenes Landsforening å forstå hvordan Enova kan mene at tiden er riktig for å svekke elektrifiseringsinsentivene i næringstransporten.

Bilimportørenes Landsforening oppfatter tvert om entydig utfra tallene på elektriske varebiler at støtteordningen selv slik den er i dag ikke er tilstrekkelig egnet til å bringe oss nærmere klimamålene for næringstransporten. Skal målene kunne nås, må tilskuddsordningen forbedres. Alternativt bør myndighetene vurdere om målsettingene må revideres.

Når Enova nå legger opp til både å svekke ordningen - og i tillegg gjøre den svært komplisert, vil det gjøre måloppnåelsen enda fjernere. En slik omlegging som Enova har varslet vil ytterligere svekke oppfølgingen av Stortingets vedtak om elektrifisering av varebilparken.

Beregningsgrunnlaget for hva de ulike elektriske varebilene vil få i støtte etter Enovas nye modeller er vanskelige å forstå, og utslagene er store. Den mest solgte elektriske varebilen, Nissan NV200 vil tape nesten 22 000 kroner i støtte på den foreslåtte omleggingen. For flere varianter av den populære el-varebilen Maxus (landets tredje mest solgte) går støtten fra 50 000 kroner til 0 kr. Utslagene virker pussige og savner en god begrunnelse. For den enkelte bilimportør kan utslagene bli store.

Fra Enovas side savner vi informasjon om tidslinje for innføring, overgangsordninger mm. Dersom den nye ordningen innføres, må dette varsles i god tid før ikrafttreden, og med en overgangstid på anslagsvis 6 måneder.

Det er ikke til å underslå at for mange næringsdrivende vil en svekkelse av ordningen virke som en oppfordring om fortsatt å velge varebiler med forbrenningsmotor.

Bilimportørenes Landsforening må derfor på vegne av våre medlemmer varsle om at dette er endringer vi ikke uten videre kan akseptere. Endringene virker lite gjennomtenkte, tidspunktet er svært uheldig, og konsekvensen er at Stortingets nullutslippsmål for de lette varebilene blir enda vanskeligere å nå».

Slik svarer Enova på kritikken fra BIL
Enova reagerer på flere påstander.

– Erfaringen er at dagens innretning på støttetilbudet, med ganske få og store inndelinger, slår uheldig ut for enkelte biler, og heldigere ut for andre, sier kommunikasjonssjef i Enova, Eiliv Flakne til YrkesBil.no.

Han reagerer blant annet på påstanden om at de nå «svekker ordningen»:

– Vi ser for oss å gå fra dagens løsning om å dele bilene inn i tre støttesats-kategorier, og heller definere egne støttesatser for hver enkelt bilmodell, sier Flakne.

Han hevder en løsning med individuelle satser per modell vil gi mer rettferdige støttesatser bilene imellom.

– Samtidig har vi selvsagt forståelse for at det kan oppfattes negativt for de forhandlere og importører som vil oppleve at deres biler får mindre støtte, kommenterer han.

Ifølge Flakne ser det foreløpig ut til at støtten vil bli uendret for enkelte modeller, øke noe for enkelte andre og reduseres for resten.

– Konkret hvilke dette er, er mindre interessant å gå inn på nå, siden beregningsmetodikken tross alt er under arbeid og dette derfor fint kan forandre seg frem mot lansering, sier han.

Hevder de vil forenkle ordningen
BIL mener Enova med endringene «svekker elektrifiseringsinsentivene i varebilmarkedet».

– Allerede da støtteordningen ble varslet på forsommeren i fjor sa vi at vi ville trappe ned støtten over tid. Det er en naturlig utvikling for et tilbud som dette, kommenterer Flakne.

– Det som er dimensjonerende for hvor mye støtte vi kan gi, er hvor stor merkostnaden mellom den elektriske varebilen og en tilsvarende fossil varebil er. Det er nå litt over ett år siden lansering, og vi opplever allerede en viss bevegelse i markedet både når det kommer til salg, modellutvalg og prisutvikling.

– Dette påvirker hvor mye vi både kan, behøver og bør legge i potten for å få bedrifter til å ta steget over fra fossilt drevne varebiler, fortsetter kommunikasjonssjefen.

Han avviser også at de nå «gjør ordningen svært komplisert», slik BIL hevdet.

– Ordningen blir ikke vanskeligere i bruk enn dagens ordning. Vi legger opp til at bedriftene kan gå inn på nettsidene våre og sjekke hvor mye de får i støtte for akkurat den bilmodellen de vurderer å kjøpe. For brukerne vil dette være enda mer lettfattelig enn i dag, hvor de tross alt må ha et bilde av hvor mange hestekrefter bilen har for å sjekke hva bilkjøpet får i støtte, sier Flakne.

Dialog med bransjen - ingen ting avklart ennå
«Selv ikke dagens ordning er egnet til å bringe oss nærmere klimamålene for næringstransporten», skriver BIL i sitt brev til Enova.

– Siden vi åpnet støttetilbudet i fjor har vi gitt tilsagn om kjøp av 7.481 elektriske varebiler. Så langt er det 1.425 Enova-støttede elvarebiler ute på veiene, er Flaknes kommentar til dette.

Han presiserer samtidig at bedriftene må søke om støtte før de bestiller bilen, noe som gir et etterslep mellom disse to tallene.

– I tillegg er man naturligvis ikke nødt til å benytte tilsagnet selv om man er innvilget støtte, så et visst frafall er å forvente, særlig i et støttetilbud som dette hvor det er så enkelt og raskt å søke, sier han.

Flakne presiserer også at ingenting er endelig avklart om hva de kommende endringene i støtten for elektriske varebiler faktisk blir.

– Enn så lenge er dette under arbeid, og på samme måte som sist har vi valgt å gå i dialog med blant andre BIL for å innhente innspill fra bransjen. Vi har derfor sendt dem diskusjonsgrunnlag med blant annet utkast til hvordan støtteordningen kan justeres.

– Dette er naturlig nok en dialog vi tar videre direkte med dem og ikke gjennom media, avslutter Eiliv Flakne.

Powered by Labrador CMS