SKAL TENKE TUNGT: Maren Hemsett er ansatt i Norsk elbilforening med ansvar for å få fart på elektrifisering av tungtransporten i Norge.

Norsk elbilforening:

– Det virker som bransjen er klar for å ta sin del av ansvaret for å få ned utslippene

Med European Climate Foundation i ryggen skal Maren Hemsett og Norsk elbilforening finne ut hvordan elektrifiseringen av lastebiler og varebiler i Norge kan skje raskere.

– Det virker som bransjen er klar for å ta sin del av ansvaret for å få ned utslippene, på gitte betingelser, sier Maren Hemsett til YrkesBil.

Ved årsskiftet begynte 36-åringen i sin nye jobb som seniorrådgiver og prosjektleder i Norsk elbilforening, med elektrifisering av tungtransporten som ansvarsområde.

– Samtidig er det forståelig at det må være økonomisk bærekraftig for firmaer som skal investere i elektriske lastebiler, og at det først må på plass infrastruktur som gjør at hverdagen med kjøre- og hviletider kan gå i hop, sier hun.

Øremerkede midler

Bakgrunnen for at Norsk elbilforening nå har en fulltidsansatt som jobber dedikert med elektrifisering av tungtransporten som tema, er at foreningen i fjor fikk tilsagn på 100.000 euro i støtte fra European Climate Foundation (ECF).

Midlene er øremerket dette formålet og tildeles for ett år av gangen.

Nå er Hemsett i full sving med å sette seg inn i de ulike problemstillingene tungtransportnæringen står overfor når det gjelder omstillingen til elektriske kjøretøy.

– I den første fasen vil jeg helst treffe så mange som mulig i bransjen, alt fra ladeselskaper til lastebileiere og politikere, for å få innspill og oversikt. På den måten kan vi senere gi anbefalinger på et så riktig grunnlag som mulig, sier hun.

Med bakgrunn som samfunnsviter og med flere jobber innenfor bistands- og utviklingspolitikk bak seg, er 36-åringen vant til å jobbe med prosesser som tar tid.

– Jeg har blant annet jobbet med internasjonale skatteregler og statlig gjeld i utviklingsland. Der kan man jobbe med noe over lang tid, og feire dersom man klarer å få flyttet på noen ord i en setning. Ting tar tid, med andre ord. I elektrifiseringen av transportbransjen virker det derimot som mye innovasjon og teknisk utvikling går veldig fort nå. Det synes jeg er spennende, sier Hemsett.

Bred tilnærming

Erfaringen fra å jobbe med politikkutforming og påvirkningsarbeid opp mot myndigheter nasjonalt og internasjonalt mener hun vil være direkte anvendbar inn i hennes nye arbeidsoppgaver i Norsk elbilforening.

– Det rent tekniske og bilfaglige er helt nytt for meg, så det må jeg bruke tid på å sette meg inn i, men arbeidsmetodene på politisk påvirkning, analysearbeid og skriving av rapporter ligner mye på det jeg har jobbet med, sier Hemsett.

– Hvorfor ville du inn i denne rollen?

– Jeg synes Elbilforeningen har virket veldig dyktige – sett fra utsiden. Jeg har både elsykkel og elbil privat, så jeg har fulgt litt med dem. Det at stillingen er et nyopprettet prosjekt med støtte fra ECF virket spennende, ikke minst det å være med på å bygge opp noe nytt, sier Hemsett.

En hel skog av aktører jobber allerede for og med elektrifisering av transportbransjen. Hemsett har gjort seg noen tanker om hva som kan bli Elbilforeningens rolle.

– Mange av aktørene jobber veldig spisset, og har sine interesser å ivareta. Vi kan ha en mer overordnet tilnærming, og har få bindinger og egeninteresser i dette. Vi kan være en noe mer nøytral aktør, selv om det jo ikke er noen hemmelighet at vi skal jobbe for elektrifisering, sier Hemsett.

– Hovedmålet vårt er å få fart på elektrifiseringen av lastebiler og varebiler, og få fart på det grønne skiftet innen tungtransporten. Nå skal jeg i første omgang finne ut hvordan vi kan bidra best til det, fortsetter hun.

– Må dere vise til konkrete resultater overfor ECF for å få midler videre?

– I avtalen er det satt opp noen mål, men det går ikke på antall biler på veien eller antall ladestasjoner. Det handler mer om arbeidsmål som at vi skal skaffe et nettverk, snakke med ulike aktører, skrive en rapport, lansere rapporten med politikere til stede. Så kommer forhåpentlig de mer konkrete resultatene som følge av dette.

– Utover våren skal vi skrive rapporten som beskriver situasjonen og gjør opp status per nå og hva som skal til for å gjerne overoppfylle 50-prosentmålet for lastebiler i 2030. Rapporten skal være ferdig til sommeren, og blir også utgangspunktet for våre politiske «krav» og innspill, sier Hemsett.

LITT Å TA TAK I: Maren Hemsett skulle helst sett at både varebilen og lastebilen i bakgrunnen var elektriske. At de går på diesel betyr at hun og Norsk elbilforening har litt å jobbe med fremover.

Mer enn powerpoint

Det har ikke skortet på planer og powerpoint-presentasjoner om «den elektriske fremtiden» i bransjen de seneste årene. Hemsett er tydelig på at det nå gjelder å få flere elektriske tungbiler ut på veien.

– Vi må finne ut hvordan det kan skje, hvilke virkemidler vi må ha. Dette gjelder blant annet lading, ladeinfrastruktur, tilgang til strømnett for ladeoperatørene, hva miksen av politiske verktøy som bruks- og kjøpsinsentiver skal være. Vi må se hva som er fornuftig både sett fra lastebileiernes synspunkt og de andre aktørene, sier hun.

Etter at regjeringen la frem sin ladestrategi er Statens vegvesen i gang med å se på egnede arealer og strøm-infrastruktur for bygging av ladeplasser.

– Så må vi etter hvert gi innspill til hvordan tilskuddene skal organiseres, om det er Enova eller ikke og hvordan dette skal fordeles. Det er naturligvis uaktuelt for en bedrift å investere i en elektrisk lastebil dersom man er avhengig av offentlig ladeinfrastruktur, og det ikke finnes. Man må også se på om kjøpsinsentivene er gode nok for små og mellomstore bedrifter som skal investere i elektriske lastebiler. Er det nok å få dekket 40 prosent av merkostnaden, for eksempel, sier hun.

Bookingsystem for lading

Vegvesenet jobber også med å utvikle en form for bookingsystem for lading. Her øyner Hemsett muligheter for å utnytte Elbilforeningens kompetanse.

– Vi drifter allerede databasen Nobil på oppdrag fra Enova. Dette gir mye data til private ladestasjoner i dag. Denne kan vi kanskje trekke veksler på i arbeidet inn mot tungtransporten. Det at lastebilsjåfører kan være sikre på at de får ladet på sted og tid da de trenger det, og at de ikke må stå i kø til lader blir ledig, er nok helt avgjørende å få på plass raskt, sier hun.

– Hvor mye av Elbilforeningens øvrige kompetanse vil være nyttig i arbeidet med elektrifisering av tungbilnæringen?

– Mye innen det som går på strømnett og strømtilkobling. Også lading generelt. Nå kommer Megawatt-ladesystemer for tunge kjøretøy, og det er noe de fleste her følger tett med på. Jeg vil si det er høy nerdefaktor her, i positiv forstand, og merker at mange har lyst til å hjelpe til med sin kompetanse inn i mitt arbeid, sier Hemsett.

– Til slutt: Har du selv fått kjørt en elektrisk lastebil ennå?

– Nei, dessverre, men jeg har veldig lyst og håper muligheten byr seg snart.

Powered by Labrador CMS