OVERSIKT: Kartet inkluderer resultater fra stoppmønsteranalyse utført på vegne av Statens vegvesen og Grønt Landtransportprogram, levert av TØI februar 2023. Kartet skal videreutvikles for å vise potensielle tomter for fremtidige energistasjoner som kartlegges gjennom prosjektet.

Ny analyse av lastebilenes stoppesteder gir grunnlag for plassering av ladestasjoner

Med plassene der lastebiler i Norge har flest stopp plottet inn i et kart, starter nå jobben med å kartlegge tomter i kommunene som er aktuelle for å bygge ut lade- og fylleinfrastruktur.

Det nye grunnlaget ble presentert første gang på det første Stormøtet som ble avholdt i Grønt Landtransportprogram (GLP) 15. februar.

Her fikk vi innblikk i resultater fra en nasjonal analyse, som viser detaljert informasjon om hvor lastebilene har korte og lange stopp.

Analysen bygger på data fra 9.000 lastebiler fra GLPs partnerbedrifter.

Disse dataene blir helt sentrale for Osloregionen og Østlandssamarbeidet når deres samarbeidsprosjekt «Energistasjoner for grønn næringstransport» skal vurdere lokalisering av energistasjoner.

Resultatene fra analysen er presentert i et digitalt kart, der samarbeidet med energistasjonsprosjektet og GIS-kompetanse (GIS er et geografisk informasjonssystem) fra Viken fylkeskommune har vært viktig.

Utslipp går opp

De siste utslippstallene fra Miljødirektoratet (kommunefordelte utslippstall for 2021) viser at 38 prosent av utslipp fra veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy.

Utslipp fra tungtransport har gått opp med over fire prosent fra 2020 til 2021.

Med mål om halvere utslippene fra veitransporten i 2030, er det en stor jobb som må gjøres for å bygge ut lade- og fylleinfrastruktur (batterielektrisk, hydrogen og biogass) til de tunge kjøretøyene.

NY ANALYSE: Ingrid Sundvor fra Transportøkonomisk Institutt presenterte Transportmønsteranalysen på GLPs Stormøte.

Samarbeid og koordinering

– Vi skal lage en utrullingsplan for ladestasjoner langs riksveinettet innen 1. juli 2023 og kartlegge våre arealer langs riksveinettet som kan brukes til lading, sier Stein Brembu, sjefingeniør i Statens vegvesen.

– Samarbeid er viktig for koordinering og kunnskapsdeling, noe som igjen bidrar positivt for vår oppfølging av regjeringens ladestrategi, sier Brembu.

Høsten 2022 startet Osloregionen og Østlandssamarbeidet opp et felles prosjekt for å bidra til raskere etablering av energistasjoner på Østlandet. Kommuner og fylkeskommuner har viktige roller og vil gjøre sin del av jobben.

Prosjektet, som er støttet av Klimasats, skal bidra til å få ned klimagassutslippene fra tyngre kjøretøy. Energistasjonsprosjektet samarbeider tett med GLP og Statens vegvesen.

– 15. februar vil bli en merkedag for etablering av lade- og fylleinfrastruktur for tunge biler i Norge. Jeg har forventning om at etableringen vil skyte fart framover, sier Ingelin Noresjø, prosjektleder i GLP.

– Vi er tre parter som utfyller hverandre og får hverandre til å løpe fortere mot felles mål. Jeg vil rose både Statens vegvesen og energistasjonsprosjektet som Osloregionen og Østlandssamarbeidet står bak, for samarbeidet om dette kunnskapsgrunnlaget. Det første i sitt slag i Norge! fastslår Noresjø.

Håper å øke hastigheten

Dette viser hvor viktig det er med samarbeid mellom de tre forvaltningsnivåene, og GLP og deres partnere, mener Eva Næss Karlsen, Osloregionens prosjektleder i energistasjonsprosjektet.

– Stoppmønsteranalysen vil være svært viktig når vi sammen med kommuner og fylkeskommuner skal kartlegge aktuelle tomter for framtidige energistasjoner. Vi har stor tro på at vi gjennom dette samarbeidet kan øke hastigheten på utviklingen for omstilling av tungtransport til nullutslipp mot 2030, sier Næss Karlsen.

Stein Brembu, sjefingeniør Statens Vegvesen, Lotta Möllerfalk, rådgiver energi og miljø Østlandssamarbeidet og prosjektleder “Energistasjoner for grønn næringstransport”, Eva Næss Karlsen, fagsjef Osloregionen og prosjektleder “Energistasjoner for grønn næringstransport” og Ingelin Noresjø prosjektleder i GLP, på stormøte til Grønt landtransportprogram (GLP) 15. februar.
Powered by Labrador CMS