Midlertidig reduksjon eller fjerning av veibruksavgiften er et av strakstiltakene NLF-direktør Geir A. Mo krever fra regjeringen.

Krever krisetiltak mot økende drivstoffpriser

Galopperende dieselpriser får begeret til å renne over i transportnæringen. Nå går Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og NHO Logistikk og Transport sammen om å kreve avbøtende strakstiltak fra myndighetene.

– Det er hinsides at den norske staten skal sitte og ta inn så mye ekstrainntekter mens næringsliv, transportører og forbrukere taper penger hver dag, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

NLF presenterer på sin egen hjemmeside, lastebil.no, en undersøkelse av hvor mye dieselprisene faktisk har økt:

En liter diesel levert via CircleK hadde per 1. januar 2021 en pris på kr. 11,22 per liter, eksklusive mva. Per 9. mars 2022 kostet den samme literen kr. 18,54 eksklusive mva. Det er en differanse på hele kr. 7,32 tilsvarende 65,24 %. Fra 1. januar i år er økningen på 4,59 kr = 32,9 %. Bare de to siste døgnene har prisen økt med 176 øre + mva.

Nå tiltar prisveksten nærmest time for time, som følge av krigen i Ukraina og enorme svingninger i oljeprisen.

Dette er bakgrunnen for at NLF og NHO Logistikk og Transport sammen har forfattet et brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– For transportleverandører som er hektet opp i avtaler som ikke gir rom for prisjusteringer basert på endringer i drivstoffprisene er dette drepen, sier Mo som frykter et konkursras i bransjen dersom regjeringen ikke tar grep.

Hele 75 % av medlemsbedriftene NLF har fem eller færre biler. NHO Logistikk og Transport organiserer drøyt 500 medlemsbedrifter med om lag 13 000 egne ansatte.

– Til sammen sørger våre bedrifter for å opprettholde forsyningslinjer og vareflyten over hele landet. Uten våre bedrifter og ansatte stopper Norge i løpet av kort tid. Å bevare en lønnsom norsk transportnæring er av avgjørende betydning ikke minst av beredskapsmessige hensyn, noe pandemien og den pågående krisen til fulle viser oss, sier Mo, og utdyper:

– Mange av våre medlemmer har ikke likviditet til å klare seg gjennom denne krisen. Staten må nå gå foran og ta initiativ til å reforhandle alle anbud som transportører og alle andre er involvert i slik at vi får reflektert den drivstoffprisen vi nå opplever.

I brevet til statsråden, som er signert Geir A. Mo og Are Kjensli, direktør i NHO Logistikk og Transport, ber organisasjonene om at følgende tiltak blir iverksatt:

1) Midlertidig reduksjon eller fjerning av veibruksavgiften:

«NLF og NHO LT ber om at staten midlertidig reduserer eller fjerner veibruksavgiften. Den utgjør kr. 3,52 pr. liter diesel og vil være et vesentlig bidrag til å bedre likviditeten til transportselskapene.

Tiltakene kan innføres generelt eller det kan avgrenses til godstransport og egentransport i næring. Praktisk kan det gjennomføres av selskapene som distribuerer drivstoff, som allerede i dag administrerer innkreving av drivstoffavgifter på vegne av staten.

Utenlandske selskaper med felleskapstillatelse som fyller drivstoff i Norge, kan få refundert avgiftene f.eks. ved å levere inn et refusjonskrav basert på dokumenterte utlegg ved utgående grensekryssing.

Dette bør kunne gjøres på en enkel og ubyråkratisk måte. Tiltaket vil, etter vår vurdering, enkelt la seg finansiere gjennom statens økte inntekter som følge av den internasjonale situasjonen.

Hvis en legger til grunn at næringen bruker ca. 1 milliard liter diesel pr. år vil inntektstapet for Staten blir på om lag 3,5 mrd kroner pluss MVA. Sett i sammenheng med de enorme ekstrainntektene Staten vil få som følge av krisen er dette overkommelig».

2) Innføring av ordning med «Professional diesel» i Norge

«Som et tillegg til midlertidig fjerning av veibruksavgiften, ber vi Regjeringen vurdere å innføre ordningen med «Professional Diesel» i Norge.

Professional diesel er en ordning der staten etter nærmere regler, med utgangspunkt i EUs energiskattedirektiv, refunderer innbetalt avgift til selskapene som omfattes av ordningen. Refusjonsordningen er i bruk i 8 EU land og er i ferd med å bli innført også i Finland.

Ordningen innebærer altså at staten, etter nærmere regler, refunderer innbetalt avgift til selskapene i transportnæringen. Nivået for refusjon er, etter det vi har funnet ut, mellom 17 og 25 Eurocent pr. liter.

Fordelen med ordningen er at den er et EU-godkjent system hjemlet i EUs energiskattedirektiv. Dette direktivet er riktignok ikke gjeldende i Norge, men etter vår vurdering vil en nasjonal ordning for refusjon ikke kunne overprøves av ESA så lenge ordningen utformes i tråd med dette direktivet».

Les hele brevet på lastebil.no.

Powered by Labrador CMS