LØFTER SAKEN: Frank Sve, samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe og første nestleder i Transport-og kommunikasjonskomiteen, vil åpne for at private tungbilverksteder kan utføre ADR-kontroll.

FrP-forslag om ADR-kontroll i private tungbilverksteder

Bransjen har i ti år jobbet for at ADR-godkjente lastebilverksteder skal kunne utføre den årlige ADR-kontrollen, uten å få gehør hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Nå tar Fremskrittspartiet saken opp i Stortinget for andre gang.

– Fremskrittspartiet vil nå fremme forslag om å delegere myndighet til å utføre ADR-kontroll av kjøretøy til godkjente tungbilverksteder.

Det opplyser Frank Sve, samferdselspolitisk talsmann i Fremskrittspartiets stortingsgruppe og første nestleder i Transport-og kommunikasjonskomiteen, til YrkesBil.

– For kundene vil det innebære en betydelig forbedring å kunne få gjennomført de obligatoriske EU- og ADR-kontrollene på samme sted og på samme dag. Dette vil for aktørene redusere unødvendig kjøring og tidsbruk. Andre effekter vil være lavere utslipp og bedre trafikksikkerhet, sier Frank Sve.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som regulerer ADR-regelverket, og Statens vegvesen er i dag eneste aktør som har tillatelse til å utføre årlig ADR-kontroll på vegne av DSB.

– For samfunnet og for DSB vil en delegering av myndighet til å gjennomføre ADR-kontroll til godkjente verksteder som også gjennomfører EU-kontroll ha en rasjonaliseringsgevinst.

– For Statens vegvesen vil oppgaven være å ha tilsyn med kontrollorganene - slik situasjonen allerede er for EU-kontroll, legger han til.

Effektivt og praktisk

Bakgrunnen for Fremskrittspartiets forslag er kravet til årlig sikkerhetskontroll av tunge kjøretøy som frakter farlig gods; ADR-kontroll.

Slik kontroll skal gjennomføres på lik linje med EU-kontroll for tungbil.

Det gjennomføres i overkant av 4.000 ADR-kontroller per år, og YrkesBil har flere ganger tidligere skrevet om transport- og tungbilbransjens frustrasjon over at Statens vegvesen har enerett på å utføre slike kontroller.

FrP tok også opp dette i Stortinget senest i februar 2021, uten at det førte til noen endring. Nå prøver de igjen.

– Det mest effektive og praktiske for kundene, vil være at slike årlige kontroller kan gjennomføres samtidig på samme sted. I nabolandene våre er det dette som er situasjonen, der kontrollforpliktelsene kan oppfylles samtidig av godkjente aktører. Dette er effektivt og praktisk for alle som eier og bruker slike kjøretøy. I Norge er det ikke mulig å få gjort disse kontrollene samtidig, heter det blant annet i begrunnelsen for forslaget.

1. juli 2015 vedtok Vegdirektoratet og DSB «ikke å åpne for at private kontrollorgan skal kunne gjennomføre årlig teknisk kontroll i henhold til ADR 9.1.2.3 på nåværende tidspunkt».

Bransjen klaget på vedtaket, uten gehør.

Senere utredet DSB, på oppdrag fra Justisdepartementet, nye løsninger for årlige ADR-kontroller i regi av Statens vegvesen. Utredningen ble overlevert JD i juni 2017.

I utredningen ble tre alternativer vurdert, inkludert ADR-kontroller utført av private aktører, og DSB anbefalte at dagens ordning med visse justeringer ble opprettholdt.

Nye regler

– EU-kontroll av tunge kjøretøyer er delegert til godkjente verksteder, mens ADR-kontroll må gjennomføres hos utvalgte trafikkstasjoner hos Statens vegvesen. Det er også slik at henholdsvis EU- og ADR-kontroll må være gjennomført innenfor en begrenset tidsperiode. Dagens struktur er en upraktisk ordning, som savner en holdbar begrunnelse. Den innebærer i perioder med lite kapasitet hos Statens vegvesen lang ventetid for mange transportører som også lider økonomisk tap, heter det videre.

– Et nytt moment i saken er at det nå gjennomføres nye regler for ADR-kontroll for emballasje, tanker og bulkcontainere. Ifølge forskrift om landtransport av farlig gods er det nå anledning for private godkjente aktører å søke om å være kontrollinstans for disse.

Alt for dårlig kapasitet

– En viktig grunn til at DSB nå åpner for denne muligheten, er for å unngå at noen få virksomheter blir enerådende på markedet, samt legge til rette for et bedre tilbud av kontrollinstanser over hele landet, påpeker Sve.

Forslagstillerne mener at de samme hensynene bør tillegges avgjørende vekt når det gjelder myndighet til å gjennomføre ADR- kontroll av tunge kjøretøy.

«Godkjente private verksteder har allerede gjennomført EU-kontroll av de samme kjøretøyene på vegne av det offentlige i en årrekke. Dagens ordning har tidvis alt for dårlig kapasitet og svak geografisk spredning», blir det slått fast i forslaget.

Ikke behøve å dra to steder

– Dette er en sak vi har holdt på med lenge i nært samarbeid med Bilimportørenes Landsforening (BIL), Norges Bilbransjeforbund (NBF) og andre sentrale aktører, sier teknisk fagsjef Dag Nordvik i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) til YrkesBil.

– Antall kontrollpunkter er for lavt med dagens ordning. Det var 11, og etter et møte med Vegdirektoratet kom det 13 i tillegg. Fortsatt er det alt for få, og konsekvensen er at transportører må reise lange veier for å få utført denne årskontrollen.

– De fleste kontrollpunktene er de samme som i vanlig PKK, som altså blir gjort av bilforhandlere. Antallet tilleggspunkter som er unike for ADR er bagatellmessig. Derfor har vi sammen med NBF og BIL lenge samarbeidet for å få til en løsning slik at det ikke lenger skal være nødvendig å dra to steder for å få utført disse kontrollene, som også gjerne kan falle sammen i tid, sier Nordvik.

FORTELLER OM FRUSTRASJON: Dag Nordvik, teknisk fagsjef i Norges Lastebileier-Forbund.

Håpløst

– Hvorfor skal det være så vanskelig å samordne dette?

– At Statens vegvesen tviholder på dagens løsning, mistenker vi kan ha noe å gjøre med frykt for å miste ADR-kompetanse, sier Nordvik.

– Vegvesenet ga slipp på PKK for mange år siden, men kontrollerer jo de samme kjøretøyene langs vei med de samme kontrollpunktene som PKK har. Slik sett burde de årlige kontrollene, både PKK og ADR, være hos forhandlerverksteder, og veikantkontroller hos Statens vegvesen.

– Det er håpløst at det skal være sånn. Det som er avgjørende for vår del, er jo ikke først og fremst hvem som skal stå for kontrollen, men å få etablert en helt annen tilgjengelighet og fleksibilitet for kundene.

Savner fleksibilitet og forståelse

– Slik det er nå, blir det alt for tungvint og tidkrevende. Transportører må kjøre opptil 20 – 30 mil for å komme til kontrollstedet. Selv om en slik ADR-kontroll gjerne er gjort på 10 – 20 minutter på den aktuelle trafikkstasjonen, må vogntoget være ute av trafikk en hel dag, sier Dag Nordvik.

– Vi savner fleksibilitet og forståelse fra myndighetene for å få til en løsning som kan fungere på en god måte. De jobber med dette, men vi hører ingen ting.

– Det er fint at dette nå blir tatt opp fra Fremskrittspartiet, selv om vi synes det er ille at man er nødt til å gå politisk vei i en sak som denne, som i mange andre land er løst på langt smidigere måter, sier Nordvik.

TÅLMODIGHETSPRØVE: Tore Lillemork, teknisk direktør i BIL, har jobbet med ADR-problematikken i ti år.

Svært viktig for transportørene

Han får støtte av Tore Lillemork, teknisk direktør i BIL:

– Vi har jobbet mye med dette over lang tid. Selv om dette ikke er blant de største sakene vi jobber med, er den svært viktig for dem den angår; transportørene som kjører farlig gods og som dermed skal ha service på materiellet, sier Lillemork til YrkesBil.

– Det er svært ressurskrevende for dem som kanskje må kjøre langt for å få gjort denne kontrollen i dag, med det lille antallet trafikkstasjoner som kan gjøre ADR-kontroll. Ekstra ergerlig er det selvsagt da å vite at man i stedet kunne fått gjort dette samtidig med EU-kontroll, dersom private tungbilverksteder fikk godkjenning for ADR-kontroll.

Tungbilverksteder har jo allerede egne ADR-løp med folk som er spesialopplært på dette området, legger han til.

– Saken har vært oppe flere ganger, og vi får bare berømme FrP for at de nå tar tak i dette. Myndighetene har tviholdt på denne monopol-løsningen altfor lenge, så nå får vi håpe at det løsner med dette initiativet, sier Tore Lillemork.

Powered by Labrador CMS