I Sverige får Nordisk Gasstransport AS kjøre ADR bulk med slike vogntog med totalvekt 64 tonn. Nå kan det bli åpning for å kjøre slike vogntog i Norge også, men da med maks 60 tonn totalvekt.

Bransjen har etterlyst det lenge: Nå vil DSB åpne for tyngre ADR-vogntog

Mer spesifikt: Tyngre vogntog som frakter ADR-gods i bulk. Men fremdeles med visse begrensninger.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) foreslår nå å oppheve § 18a i forskriften om landtransport av farlig gods. Målet er å oppnå mer effektiv og miljøvennlig transport av farlig gods, spesielt drivstoff.

Det er forskrift om landtransport av farlig gods § 18a som i dag forbyr transport av farlig gods i store tankvogntog. 

Med store tankvogntog menes her modulvogntog og andre store vogntog som overskrider normaldimensjonene i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4. Den største tillatte totalvekten på vanlige vogntog er 50 tonn, mens store tankvogntog kan veie opptil 60 tonn.

En rekke ADR-transportører og Norges Lastebileier-Forbund har i flere år påpekt at begrensningene i regelverket gjør norske transportører mindre konkurransedyktige mot transportører fra land der slike vogntog er tillatt. Samt at regelverket hindrer effektivisering av landtransport og reduksjon av utslipp. 

YrkesBil skrev i 2021 om Tor Vidar Frydenlund og Nordisk Gasstransport AS som skulle investere i flere nye kjøretøy og hengere, og som etterlyste en avklaring fra myndighetene ved DSB.  

Han påpekte at dagens regelverk tillater bruk av vogntog med lengde opptil 24 meter og totalvekt inntil 60 tonn, ved ferdsel på modulvogntognettet. ADR bulk er det eneste unntaket.

I 2019 ble det nemlig tillatt å kjøre med 60 tonn totalvekt med ADR stykkgods, noe Frydenlund stusset over.

– Laster du nitroglyserin i litersbokser eller på fat, så kan du altså kjøre det på 60 tonn. Men ikke ADR bulk. Argumentene for at det ikke skal være tillatt for bulk forstår jeg ikke, sa han til YrkesBil.

I forslaget som nå er sendt ut på høring, som først ble omtalt av tungt.no, skriver DSB at de anser det er vegmyndighetene som best kan vurdere eventuelle kjøretøybegrensninger.

De påpeker samtidig at Norges geografi med mange tunneler og bratte veger, utgjør spesielle utfordringer. 

«Risikoanalyser konkluderer imidlertid med at frakt av farlig gods som stykkgods i modulvogntog, ikke øker risikoen betydelig. DSB sin vurdering er at dette er overførbart til tanktransport», skriver DSB. 

Direktoratet påpeker også at bruk av store tankvogntog kan redusere totalrisikoen på veiene ved å redusere antall transporter. 

Analyser utført av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser også økonomiske og miljømessige fordeler ved økt totalvekt på lastebiler.

Oppheving av § 18a vil kun påvirke veger som er tillatt for modulvogntog.

DSB ber om eventuelle kommentarer til høringen innen 25. september 2024, og de foreslår at de nye reglene skal tre i kraft så snart høringsrunden er ferdig.

Les hele forslaget til DSB her.

Powered by Labrador CMS