IKKE BARE DE STORE: Posten Norge og andre store transportører er gode til å fronte sin egen miljøinnsats, men alle aktører – små og store – må nå ta miljø og bærekraft på alvor om de selv skal bli tatt på alvor i markedet.
IKKE BARE DE STORE: Posten Norge og andre store transportører er gode til å fronte sin egen miljøinnsats, men alle aktører – små og store – må nå ta miljø og bærekraft på alvor om de selv skal bli tatt på alvor i markedet.

Innspill om yrkeskompetanse:

Er din miljøstrategi god nok?

KOMMENTAR: Offentlige virksomheter, kommuner og bedrifter legger mer og mer vekt på bærekraftige distribusjonsløsninger. Hva bør du som transportør gjøre for å henge med i «miljøsvingene»? Svaret er mer «grønn» miljøkompetanse.

Publisert

Dette er en kommentarartikkel. Innholdet gir uttrykk for skribentens egne meninger og holdninger.

Lav- og nullutslippsteknologi må tas i bruk i stor skala. Fra 2025 skal alle nye lette varebiler være nullutslippskjøretøy. Innen 2030 skal nye tyngre varebiler og 50 % av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra være nullutslipp. Det kommer krav om nullutslippslastebil i offentlige innkjøp i storbyområder i 2025 og resten av landet i 2030. Det vil gi en utslippsreduksjon på 96 000 tonn CO2 i perioden 2021-2030.

Det normale vil være å premiere miljøvennlig transport. Oslo kommune har vedtatt at nullutslippskjøretøy eller biogass vil bli en kravspesifikasjon når minst 3 leverandører kan tilby dette, og fra 2025 vil biogass eller nullutslippsteknologi kreves i kommunens anskaffelser over 500 000 NOK ekskl. mva. 

Transportsektoren vil følgelig møte stadig tøffere krav til omstilling for å få ned utslippene, som må halveres innen 2030.

Må dokumentere

Transportører må også dokumentere sine utslipp ved å føre utslippsstatistikk for sine biler. Hver enkelt bil må ha sitt eget miljøregnskap. En slik oversikt kan for eksempel ha følgende data:

  • Registreringsnummer
  • Drivstoff
  • Bilmerke og modell
  • Kjøretøygruppe
  • CO2 g/km
  • Transportarbeid
  • I en kravspesifikasjon vil det være klimakrav til kjøretøyene og krav om klimakompetanse hos sjåførene. Eksempler på krav vil være utslippskutt, krav til utnyttelse av materiell og en fremdriftsplan for miljøforbedringer. Ambisjonsnivået bør være realistisk og motivere til systematiske forbedringer. 

    Oppfølging av avtaler med transportør starter med signering av avtale om transport. Allerede på dette stadiet må transportøren dokumentere virksomhetens utslipp. Transportbestilleren vil på sin side presentere sine forventninger til samarbeidet. Transportøren må ha god egenrapportering og kvalitet i utførelse av oppdragene. Transportbestilleren vil kreve tiltak dersom det oppstår avvik. Vedvarende avvik kan føre til at man mister kontrakten og risikere erstatningskrav.

Knapphet på kompetanse

Omstilling til et lavutslippssamfunn krever følgelig bedre miljøkompetanse i alle deler av virksomheten. Knapphet på kompetent arbeidskraft forsinker den grønne omstillingen i bedriftene. Derfor vil konkurransen om den kompetente arbeidskraften øke på grunn av aldring av befolkningen, økende behov for arbeidskraft i flere sektorer og økende internasjonal konkurranse om arbeidskraften. Arbeidstakere må delta mer i opplæring og videreutdanning.

Dagens økonomiske og geopolitiske situasjon vil forlenge oljealderen og hindre at kompetent arbeidskraft frigis til å fylle behovene for arbeidskraft i nye næringer kan forsinke overgangen til lavutslippssamfunnet. Koblingen mellom kompetanse og klima må derfor styrkes. Tiltak og virkemidler må utvikles for å unngå at knapphet på kompetanse blir en flaskehals for grønn omstilling.

Grønn utdanning blir nødvendig 

Omstilling krever kompetanseheving i utdanningssystemet. Næringer der omstillingene ventes å øke må iverksette opplæringstiltak og kompetanseheving knyttet til grønn omstilling. Utdanningssystemet må derfor tilpasse seg endringer i kompetansebehovene og endre seg tilbudene til den grønne omstillingen. Nytt innhold vil fornye mange utdanninger. I tillegg kreves kontinuerlig oppdatering av undervisernes kompetanse, læremidler og utstyrspark.

Samfunnet trenger kandidater som kan utvikle og drive fram klimavennlig teknologi, økonomi og samfunn. Bedriftene må omskolere egne ansatte til omstillingsdyktige medarbeidere med spesialisert miljøkompetanse. Grønn omstilling vil endre behovene for kunnskaper og ferdigheter. 

Behovet for enkelte utdannings- og yrkesgrupper vil øke og andre vil reduseres. Flere utdanningssteder er i gang med denne omstillingen og tilbyr grønn kompetanse. Næringslivet har også oppdaget at nye innkjøpskrav krever ny kompetanse. Mange bedrifter innen flere sektorer har satset på etterutdanning av egne medarbeidere og rekruttering av nye medarbeidere med riktig kompetanse for fremtiden.

Dersom din bedrift mangler en miljøstrategi, så haster det med å få brikkene på plass. Det er ikke nok å ansette en miljøsjef eller lignende for å vise at man henger med i «miljøsvingene». Hele bedriften må omfattes og få «grønn» kompetanse knyttet til hver enkelt sitt ansvarsområde. Alle roller må ha et grønt element. På samme måte som man tilstreber rett første gang og kvalitet i alle ledd, så må den grønne tankegangen bli innpasset i alle oppgaver.

Mine utgivelser «Innføring i transport og logistikk» (CappelenDamm) og «Transportbestilleren» (Fagbokforlaget) kan gi deg inspirasjon til å finne forbedringspunkter i din bedrift. Grønn transport starter med stålkontroll på helse, miljø og sikkerhet (HMS), bevisste innkjøp og kvalitet i alle ledd.

Lavutslippssamfunnet blir den nye hverdagen.

Om artikkelforfatteren

Spaltist cand.polit. Einar Spurkeland er konsulent og skriver fast om yrkeskompetanse i YrkesBil. Han har skrevet flere fagbøker om logistikk og transport. Han underviser i logistikkfag og har lang erfaring fra bransjen, men også fra journalistikk og samfunnskontakt. Kontakt: einar@spurkeland.no

Powered by Labrador CMS