KREVER TILTAK: – Vi kan ikke ha en situasjon hvor hydrogendrevne lastebiler må laste om på Svinesund fordi det ikke finnes en fylleinfrastruktur i Norge, mener Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

Foreslår ny støtteordning: – Bør gjelde til vi får 500 hydrogen-lastebiler på veien

Ingebjørg Telnes i Norsk Hydrogenforum ber norske myndigheter se til Sverige og Tyskland for å få fart på utrulling av hydrogen som drivstoff for tungtransporten i Norge.

– Det er viktig at etableringen av hydrogenstasjoner skjer i takt med våre naboland. I Sverige har energimyndighetene nå gitt støtte til 13 hydrogenstasjoner som skal være i drift om ett år, og de er tydelige på at de skal gi støtte til et titall stasjoner til, sa Ingebjørg Telnes fra scenen under Grønt Landstransportprograms første Stormøte nylig.

Hun er generalsekretær i Norsk Hydrogenforum (NHF), og mener Norge henger langt bak nabolandet i øst når det gjelder satsning på hydrogen som alternativ energikilde for tungtransporten.

I Norge er det per i dag fire operative fyllestasjoner for hydrogen.

– Vi kan ikke ha en situasjon hvor hydrogendrevne lastebiler må laste om til batterielektriske biler på Svinesund fordi det ikke finnes en infrastruktur med hydrogenfyllestasjoner i Norge. Vi må legge til rette for grensekryssende trafikk, poengterte Telnes.

– Treffsikker støtte

I samarbeid med Zero har NHF fremmet et forslag om en ny støtteordning for hydrogen i Norge, og mener de bør se til Sverige og Tyskland for inspirasjon.

– I Tyskland har de nå 100 hydrogenstasjoner og innen 2030 skal de ha 300 stasjoner. Noe av grunnen er at de har et veldig treffsikkert støtteprogram hvor de støtter hydrogenproduksjon til transport. De støtter bygging av stasjoner og de støtter innkjøp av lastebiler, sa Telnes.

Gjennom det EU-finansierte prosjektet GREATER4H, i regi av det politiske samarbeidsorganet STRING, skal det dessuten etableres 12 hydrogenstasjoner på aksen Oslo-Hamburg. Imidlertid kommer ingen av disse i Norge, da Norge ikke deltar i Connecting Europe Facilities (CEF) som er EUs finansieringsordning for infrastruktur i TEN-T nettverket.

Sverige gir 100 prosent av merkostnadene i hydrogenstøtte, men Zero og NHF mener at det tyske nivået på 80 prosent er tilstrekkelig for å være utløsende.

– Da er det først 80 prosent investeringsstøtte til bygging av stasjon, og så er det støtte til lastebiler på inntil 80 prosent av merkostnaden sammenlignet med en Euro VI-bil. En slik støtteordning mener vi bør gjelder til vi får 500 hydrogenlastebiler på norske veier, sa Telnes.

Foreslår hydrogen-korridorer

Basert på trafikkmønstre for tungtransporten har NHF og Zero også foreslått noen korridorer de mener kan prioriteres fram mot 2025:

  • Oslo-Trondheim -Narvik
  • Oslo-Ålesund
  • Oslo-Bergen
  • Oslo-Kristiansand -Stavanger
  • Oslo-Svinesund (Europa)

Telnes mener også det er viktig å se flere sektorer i sammenheng.

Stortinget har bedt regjeringen om å utrede et landsdekkende nettverk med hydrogenstasjoner og knutepunkt hvor man ser landtransport, sjøtransport og industrien i sammenheng.

– Det er superviktig. Både i Sverige og Tyskland har de felles støtteordninger for hydrogen og batterielektriske løsninger, og det mener vi at vi gjerne kan gjøre i Norge også. Her er det synergier, og det gir mer fleksibilitet i energisystemet, bedre arealutnyttelse og ikke minst med tanke på forsyningssikkerhet, sa Telnes.

50.000 biler i 2030

EU er nå i sluttforhandlingene om AFIR – alternative fuel infrastructure regulation. På norsk: Alternative drivstoff-direktivet.

I oktober i fjor vedtok EU-parlamentet at innen 2027 må medlemslandene sørge for at det må etableres hydrogenstasjoner med maksimalt 100 kilometer mellom hver stasjon i TEN-T kjernenettverk (hovedveier), og i et utvidet nettverk, samt at det etableres minst en stasjon i urbane strøk innen 2027.

– Dette skal fortsatt forhandles i EU, så vi vet ikke hvor dette lander, men når parlamentet så tydelig sier at det skal etableres stasjoner vil det også gjelde for Norge gjennom EØS-samarbeidet, sier Telnes.

Hun mener derfor det er viktig å planlegge.

– Vi har gjennom H2 Truck-prosjektet tett dialog med lastebilprodusentene, som sier at de jobber for å få hydrogendrevne kjøretøy til Norge i 2024.

De europeiske lastebilprodusentenes egen paraplyorganisasjon, ACEA (European Automobile Manufacturers Association), mener at hydrogen blir viktig for å nå nullutslipp i tungtransporten.

Basert på produsentenes egne anslag mener ACEA at rundt 50.000 hydrogenlastebiler vil være på veien i Europa i 2030, dersom forholdene legges til rette med tilstrekkelig infrastruktur.

Powered by Labrador CMS